Digitální knihovna | NS RČS 1925-1929, Senát

Národní shromáždění republiky Československé
1925-1929

Senát

Tisky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Vládní návrh zákona, jímž se platnost zákona ze dne 22. prosince 1921, č. 471 Sb. z. a novely o změně některých ustanovení trestního práva a ustanovení tento zákon doplňujících prodlužuje a současně některé jeho předpisy rozšiřují na obor soudnictví vojenského.
2 Vládny návrh zákona o pôsobnosti ministerstva verejných prác vo veciach verejných hradských a mýt na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi.
3 Vládní návrh zákona o opravných prostředcích státních úřadů zástupcích ve věcech firemních.
4 Návrh senátora dra Otakara Krouského a soudruhů na změnu zákona ze dne 29. února 1920, č. 124 Sb. z. a nař. o složení a pravomoci senátu ve znění novely z 10. července 1920, č. 431 Sb. z. a n. a novely z 15. října 1925, č. 206 Sb. z. a n.
5 Návrh senátora dr. Otakara Krouského a soudruhů na změnu zákona ze dne 29. února 1920, č. 123 Sb. z. a n. (řád volení do poslanecké sněmovny) ve znění novely z 15. října 1925, č. 205 Sb. z. a n.
6 Zpráva ústavně-právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk l), jímž se platnost zákona ze dne 22. prosince 1921, č. 471 Sb. z. a n. o změně některých ustanovení trestního práva a ustanovení tento zákon doplňujících prodlužuje a současně některé jeho předpisy rozšiřují na obor soudnictví vojenského.
7 Návrh senátorů dr. Vavro Šrobára, Karla Ďáblíka, Jana Prince a společníků na vydání nového zákona o dani z vodní síly.
8 Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu (tisk 9) zákona o výši daně z cukru(tisk 12).
9 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k dodatečnému souhlasu prozatímní obchodní úmluva (modus vivendi) a k projevem souhlasu obchodní úmluva mezi republikou Československou a Španělskem, sjednaná v Madridě dne 29. července 1925 a uvedená v prozatímní platnost ve formě prozatímní obchodní úmluvy vládní vyhláškou ze dne 27. října 1925, č. 216 Sb. z. a n.
10 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ujednání o změně výpovědní lhůty československo-švýcarské obchodní a celní úmluvy ze dne 6. března 1920.
11 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Úmluva mezi Československem a Polskem o usnadnění pohraničního styku, sjednaná v Praze dne 30. května 1925.
12 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění úprava obchodních styků mezi republikou Československou a královstvím Bulharským, sjednaná v Sofii dne 16. října 1925.
13 Zpráva výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 8) k vládnímu návrhu zákona o výši daně z cukru.
14 Návrh senátora J. Bohra a druhů na novelizaci zákona o dani z vodní síly.
15 Návrh senátorů dr. Hellera, Jarolíma a soudruhů na změnu zákona ze dne 20. února 1919, č. 97 Sb. z. a n. o celním území a vybírání cla, jakož i zákona ze dne 12. srpna 1921, č. S 49 Sb. z. a n., kterým se vláda zmocňuje, aby zatímně upravila obchodní styky s cizinou.
16 Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje § 81 zákona o vojenských požitcích zaopatřovacích.
17 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění úmluva o zjednodušení celních formalit, sjednaná 3. listopadu 1923 v Ženevě.
18 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění obchodní smlouva mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgicko-lucemburskou, podepsaná v Praze dne 28. prosince 1925.
19 Vládní návrh, jímž se předkládá Národnímu shromáždění smlouva mezi republikou Československou a republikou Polskou o otázkách právních a finančních, podepsaná dne 23. dubna 1925 ve Varšavě se Závěrečným protokolem z téhož dne.
20 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé Úmluva sjednaná v Símě dne 6. dubna 1922 mezi Rakouskem, Itálií, Polskem, Rumunskem, Královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a československém o pensích poukázaných bývalou vládou rakouskou.
K t. 20. Dodatek k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé Úmluva sjednaná v Římě dne 6. dubna 1922 mezi Rakouskem, Itálií, Polskem, Rumunskem, Královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a a Československem o pensích poukázaných bývalou vládou rakouskou.
21 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé Úmluva sjednaná ve Vídni dne 30. listopadu 1923 mezi Rakouskem, Itálií, Polskem, Rumunskem, královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a československém o úpravě různých skupin odpočivných požitků, které nebyly upraveny Úmluvou v Římě ze dne 6. dubna 1922.
K t. 21. Dodatek k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky československé Úmluva sjednaná ve Vídni dne 30. listopadu 1923 mezi Rakouskem, Itálií, Polskem, Rumunskem, královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem o úpravě různých skupin odpočivných požitků, které nebyly upraveny Úmluvou v Římě ze dne 6. dubna 1922.
22 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k dodatečnému souhlasu dohoda o vyclívání anglických reklamních tiskopisů sjednaná mezi republikou československou a Spojeným královstvím Velké Britanie a Irska výměnou not v Praze dne 1. února 1926 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 1. února 1926, č. 14 Sb. z. a n.
23 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění úprava obchodních styků mezi republikou Československou a Albánií, sjednaná v Tiraně, dne 19. ledna 1926.
24 Zpráva ústavno-právneho výboru o vládnom návrhu zákona (tisk 2) týkajúceho sa pôsobnosti ministerstva verejných prác vo veciach verejných hradských a mýt na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi.
25 Návrh senátorů V. Sehnala, dr. Brabce, J. Havlenky, dr. Ryla, J. Thoře, dr. Veselého a druhů ohledně katastrofální povodně a potřebě urychleného provedení regulačních prací na horním a středním Labi.
26 Interpelace
27 Naléhavá interpelace senátorů dra Hellera, Niessnera a soudr. na pana ministerského předsedu stran prováděcího nařízení k jazykovému zákonu.
28 Návrh senátora dr. W. Medingera a soudruhů na prodloužení platnosti zákona ze dne 3. března 1921, č. 102 Sb. z. a n., jímž se poskytují daňové výhody pro stavbu budov obytných a budov pro provoz podniků, jakož i pro obnovu starých a pořízení nových strojů.
29 Interpelace
30 Naléhavá interpelace senátorů Luksche, Bohra, Fahrnera, Tschapka a soudruhů na veškerou vládu stran prováděcího nařízení k jazykovému zákonu.
31 Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu pro přestupky v Praze za souhlas k trestnímu stíhání senátora Antonína Šolce pro přestupky proti bezpečnosti cti podle §§ 491, 496 tř. z. (čís. 187 a 472/26 předs.).
32 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu ve Vlašimi za souhlas k trestnímu stíhání senátora Antonína Adamovského pro přestupek §u 312 trestního zákona (čís. 12.870/25 předs.).
33 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Hradci Králové za souhlas k dalšímu trestnímu stíhání senátora Františka Hlávky pro přestupek §u 488 trestního zákona (čís. 247, 469 a 473/26 předs.).
34 Zpráva I. branného výboru, II. sociálně-politického výboru, III. rozpočtového výboru o vládním návrhu (tisk 16) zákona, kterým se doplňuje § 81 zákona o vojenských požitcích zaopatřovacích.
35 Zpráva I. výboru zahraničního, II. výboru národohospodářského o vládním návrhu (tisk 10), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ujednání o změně výpovědní lhůty československo-švýcarské obchodní a celní úmluvy ze dne 6. března 1920.
36 Zpráva I. výboru zahraničního, II. výboru národohospodářského o vládním návrhu (tisk 11), kterým se předkládá Národnímu shromáždění Úmluva mezi Československem a Polskem o usnadnění pohraničního styku, sjednaná v Praze dne 30. května 1925.
37 Zpráva I. výboru zahraničního, II. výboru národohospodářského o vládním návrhu (tisk 12), kterým se předkládá Národnímu shromáždění úprava obchodních styků mezi republikou československou a královstvím Bulharským, sjednaná v Sofii dne 16. října 1925.
38 Zpráva I. výboru zahraničního, II. výboru národohospodářského o vládním návrhu (tisk 22), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k dodatečnému souhlasu dohoda o vyclívání anglických reklamních tiskopisů sjednaná mezi republikou československou a Spojeným královstvím Velké Britanie a Irska výměnou not v Praze dne 1. února 1926 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 1. února 1926, č. 14 Sb. z. a n.
39 Naléhavá interpelace senátora dra Hellera a soudr. na pana ministra vnitra stran jednání státní policie v Karlových Varech.
40 Zpráva I. zahraničního výboru, II. ústavně-právního výboru, III. rozpočtového výboru o vládním návrhu (tisk 19), jímž se předkládá Národnímu shromáždění smlouva mezi republikou Československou a republikou Polskou o otázkách právních a finančních, podepsaná dne 23. dubna 1925 ve Varšavě se Závěrečným protokolem z téhož dne.
41 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Chebu za souhlas k trestnímu stíhání senátora Dominika Lowa pro přečin podle §§ 488 a 491 tr. zákona, spáchaný tiskem (čís. 536/26 předs.).
42 Zpráva I. výboru zahraničního, II. výboru národohospodářského, o vládním návrhu (tisk 23), kterým se předkládá Národnímu shromáždění úprava obchodních styků mezi republikou československou a Albánií, sjednaná v Tiraně, dne 19. ledna 1926.
43 Návrh senátorů dra Hellera, Niessnera a soudr. na změnu §u 9 zákona ze dne 11. června 1919, č. 330 Sb. z. a n.
44 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 11) zákona, jímž se mění některá ustanovení o přímých daních a stanoví se mimořádné přirážky státní ku přímým daním na rok 1926 (tisk 13).
45 Vládní návrh zákona o zahlazení odsouzení.
46 Naléhavá interpelace senátorů Ant. Šolce, Josefa Klečáka, Thoře, Trčky, dra Soukupa,Jaroše, dra Šrobára, Donáta, dra Reyla, dra Procházky, dra Facka, dra Němce a druhů panu ministrovi národní obrany o katastrofálním výbuchu třaskavin v Praze.
47 Naléhavá interpelace senátora Toužila a soudruhů vládě o katastrofě v Truhlářské ulici v Praze.
48 Návrh senátora dr. Adolfa Procházky a druhů na změnu a doplnění zákona ze dne 15.dubna 1920, čís. 326 Sb. z. a n. o jednacím řádu senátu Národního shromáždění.
49 Návrh senátora dr. Adolfa Procházky a druhů na zřízení "Státního fondu k vybavení z dluhů veřejných zaměstnanců".
50 Návrh senátora Ferdinanda Šťastného a soudruhů na novelizaci zákona ze dne 3. dubna 1925, č. 67 Sb. z. a n., kterým se zavádí placená dovolená pro dělnictvo.
51 Návrh senátora Ferdinanda Šťastného a soudruhů na novelizaci zákona ze dne 31.března 1925, č. 61 Sb. z. a n., o zachování pracovních (služebních) poměrů po dobu cvičení ve zbrani (cvičení služebních).
52 Návrh senátora Ferdinanda Šťastného a soudruhů na novelizaci zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 330 Sb. z. a n. o závodních výborech.
53 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu ve Vlašimi za svolení k trestnímu stíhání senátora Antonína Adamovského pro přestupek podle §u 312 trestního zákona (čís. 562/26 předs.).
54 Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Moravské Ostravě za souhlas k trestnímu stíhání senátora Tomáše Koutného pro přečiny §§ 279 a 283 trestního zákona a pro přestupek §u 312 trestního zákona (čís. 174/26 předs.).
55 Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Uherském Hradišti za souhlas k trestnímu stíhání senátora Tomáše Koutného pro zločin šju l zákona na ochranu republiky (čís. 85/25 předs.).
56 Zpráva výboru imunitního o žádostech zemského soudu v Opavě ze dne 1. prosince 1925, čj. Tk IX 628/25 a ze dne 2. prosince 1925, čj. Tk IX 613/25 za souhlas ke stíhání senátora dra Brunara pro přečiny podle § 14, čís. 1 a 5 a podle § 17, čís. 1, odst. 2. zákona na ochranu republiky (č. 12.945 a 12.950/25 předs.).
57 Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu (tisk 10) zákona, jímž se prodlužuje účinnost zákona ze dne 8. února 1922, č. 50 Sb. z. a n., o obmezení působnosti porot na Podkarpatské Rusi (tisk 16).
58 Interpelace
59 Zpráva výboru rozpočtového k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 44) o vládním návrhu zákona, jímž se mění některá ustanovení o přímých daních a stanoví se mimořádné přirážky státní ku přímým daním na rok 1926.
60 Návrh senátorů H. Jokla, dr. K. Hellera, F. Beutela a soudr. na změnu zákona ze dne 10. července 1922, č. 224 Sb. z. a n., o úpravě požitků pro mužstvo čs. vojska, jemuž není vojenská služba povoláním.
61 Návrh senátorů Zulegera, Spiese a soudr. na poskytnutí státní podpory pro znovuzřízení komunikace v obci Hluboké, okres Doupovský, zničené povodní.
62 Návrh senátorů Fahrnera, dr Hilgenreinera, Luksche a soudr. na zrušení poplatků ze služebních smluv.
63 Interpelace senátora R. Hiittera a soudr. na ministra spravedlnosti stran neoprávněného zabavení čísla týdeníku "Norden" ze dne 28. února 1926, jenž vychází v Liberci.
64 Interpelace
65 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 8) o hranici příjmu vylučující nárok na důchod válečných poškozenců (tisk 175).
66 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 95) zákona o podomním obchodě (tisk 148).
67 Vládní návrh zákona o závaznosti listin vydaných obcemi (městy s právem municipálním).
68 Vládní návrh zákona o pohledávkách ze závazků vzniklých bývalému Rakousku, bývalému Uhersku, bývalému mocnářství Rakousko-uherskému, říši Německé a německým státům.
69 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení obchodní smlouva sjednaná mezi republikou Československou a Japonskem v Praze dne 30. října 1925.
70 Vládní návrh, kterým se předkládají Národnímu shromáždění Československé republiky. Úmluva mezi Rakouskem, Itálií, Polskem, Rumunskem, Královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem o převodu pohledávek a deposit z hospodaření poštovní spořitelny ve Vídni, podepsaná v Římě, dne 6. dubna 1922, 2. Dodatečná dohoda k úmluvě podepsané v Římě dne 6. dubna 1922 mezi Rakouskem, Itálií, Polskem, Rumunskem, Královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem o převodu pohledávek a deposit z hospodaření poštovní spořitelny ve Vídni, podepsaná v Římě, dne 23. února 1925.
71 Interpelace
72 Zpráva výboru živnostensko-obchodního k usnesní poslanecké sněmovny (tisk 66) o vládním návrhu zákona o podomním obchodě.
73 Zpráva ústavně-právního výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 57) o vládním návrhu zákona, jímž se prodlužuje účinnost zákona ze dne 8. února 1922, č. 50 Sb. z. a n. o obmezení působnosti porot na Podkarpatské Rusi.
74 Zpráva I. sociálně-politického výboru, II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 65) k vládnímu návrhu zákona o hranici příjmu vylučující nárok na důchod válečných poškozenců.
75 Návrh senátorů Václava Donáta, Karla Sáblíka, dra Vávro Šrobára, dra Reyla, Jílka, Sabaty a společníků, aby vládě bylo uloženo zrušiti ustanovení článku II. vlád. nařízení ze dne 4. června 1925, čís. lil Sb. z. a n. o částečné úpravě celního sazebníku pro československé celní území a urychliti práce pro brzké uzákonění nového definitivního celního sazebníku.
76 Návrh senátorů V. Štolby, F. J. Kroihera, F. Olejníka a společníků na vládu o poskytnutí vydatné pomoci poškozeným zemědělcům obcí Prašného Újezda, Chlumu a okolí na okrese Zbirožském pól. okresu Rokycanského.
77 Návrh senátora Plamínkové a spol. na změnu § 6 zákona ze dne 24. května 1885, čís. 90 ř. z. o donucovacích pracovnách a ústavech polepšovacích.
78 Návrh senátora F. F. Plamínkové a spol. na vydání zákona, kterým se upravuje správa národního školství v hlavním městě Praze.
79 Návrh senátorů Rudolfa Pánka, Ferd. Šťastného a spol., aby byl vydán zákon o závaznosti kolektivních (tarifních) smluv.
80 Vládní návrh zákona o soudnictví ve sporech z poměru pracovního, služebního a učebního (o soudech pracovních).
81 Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu zákona (tisk 68) o pohledávkách ze závazků vzniklých bývalému Rakousku, bývalému Uhersku, bývalému mocnářství Rakousko-uherskému, říši Německé a německým státům.
82 Zpráva I. sociálně-politického výboru, II. zahraničního výboru, III. rozpočtového výboru, IV. ústavně-právního výboru o vládním návrhu (tisk 20), kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé Úmluva sjednaná v Římě dne 6. dubna 1922 mezi Rakouskem, Itálií, Polskem, Rumunskem, Královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem o pensích poukázaných bývalou vládou rakouskou.
83 Zpráva I. sociálně-politického výboru, II. zahraničního výboru, III. rozpočtového výboru, IV. ústavně-právního výboru o vládním návrhu (tisk 21), kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé Úmluva sjednaná ve Vídni dne 30. listopadu 1923 mezi Rakouskem, Itálií, Polskem, Rumunskem, královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem o úpravě různých skupin odpovědných požitků, které nebyly upraveny Úmluvou v Římě ze dne 6. dubna 1922.
84 Interpelace
85 Návrh senátorů J. Thoře, Pastyříka, Trčky a druhů na změnu, resp. doplnění zákona z 5. února 1907 říšského zákoníku č. 26, jenž týče se změn doplňků řádu živnostenského.
86 Návrh senátorů Pastyříka, Thoře a druhů na změnu § 151 živnostenského řádu (nov. z r. 1907).
87 Návrh senátorů Slámy, Thoře, Kianičky, Trčky a druhů, který se předkládá senátu na novelizaci zákona ze dne 9. října 1924, č. 221 Sb. z. a n.
88 Návrh senátora Luksche a soudruhů ve věci požární katastrofy v Mikulově.
89 Návrh senátorů Niessnera, Polacha a soudr., aby ihned poskytnuta byla pomoc obětem katastrofálního požáru v Mikulově.
90 Návrh senátora R. Pánka a spol. na změnu zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 295 Sb. z. a n. o poplatku ze služebních smluv.
91 Návrh senátorů V. Dundra, dr Fr. Soukupa a soudruhů na změnu § 3 zákona ze dne 23. září 1919, č. 530 Sb. z. a n. a § 4 zákona ze dne 18. března 1921, č. 120 Sb. z. a n.
92 Návrh senátora dr A. Procházky a druhů na doplnění zákona ze dne 19. prosince 19l9 čís. 663 Sb. z. a n. o stálých seznamech voličských.
93 Zpráva imunitního výboru o žádosti zemského trestního soudu v Praze za souhlas k trestnímu stíhání senátora Václava Šturce pro přestupek podle § 18 č. 1. zák. ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a nař. (č. 710 předs.).
94 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Plzni za souhlas k trestnímu stíhání senátora Františka Toužila pro přestupek proti bezpečnosti cti podle § 488 tr. z. (č. 871 předs.).
95 Zpráva imunitního výboru o žádosti zemského soudu v Opavě za svolení k trestnímu stíhám senátora Františka Scholze pro přečin podle §u 32, 58, I, 7 zák. č. 123/20 (č. 864 předs.).
96 Zpráva imunitnímu výboru o žádosti sedrie v Prešově za svolení k trestnímu stíhání senátora Václava Chlumeckého pro a) přečin rušení obecného pokoje podle §u 14, č. 1 zák. č. 50/23 Sb. z. a n., b) pro zločin výzvy k trestnímu činu podle §u 15, č. 3 téhož zákona a c) pro přečin rušení obecného pokoje podle §u 14, č. 1 a 5 téhož zákona (č. 559 předs.).
97 Návrh senátorů dr. Fr. Soukupa, 6. Habrmana, V. Dundra a soudruhů na změnu zákona o úrazovém pojištění dělnickém ze dne 28. prosince 1887, č. 1 ř. z. z r. 1888.
98 Návrh senátorů dr. Fr. Soukupa, V. Dundra a soudruhů na vydání zákona, jímž se ruší čelední řád a upravují pracovní poměry zemědělského dělnictva na podkladě moderního práva.
99 Interpelace
100 Vládní návrh celního zákona.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Přihlásit/registrovat se do ISP