Digitální knihovna | FS ČSSR 1971-1976

Federální shromáždění Československé socialistické republiky
1971-1976

Tisky

1 2

1 Vládní návrh, kterým se předkládá federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Úmluva o potlačení protiprávního zmocnění letadel, podepsaná v Haagu dne 16. prosince 1970
2 Vládní návrh zákona o státním rozpočtu československé federace na rok 1972
3 Zpráva předsedy Federálního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Federálního shromáždění o změně podřízenosti Pohraniční stráže
4 Stanovisko vlády ČSSR k úmluvám a doporučením přijatým na 54. Mezinárodní konferenci práce
5 Stanovisko vlády ČSSR k úmluvám a doporučením přijatým na 55. Mezinárodní konferenci práce
6 Vládní návrh zákona o okresních a krajských zemědělských správách
7 Vládní návrh zákona o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech
8 Návrh na zproštění JUDr. Jana Filipovského na vlastní žádost z funkce soudce Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky
9 Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky na volbu soudců Nejvyššího soudu ČSSR a soudců z povolání vojenských soudů
10 Vládní návrh usnesení, kterým Federální shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje státní závěrečný účet federace za rok 1971
11 Vládní návrh zákona o postupu při uzavírání smluv o hospodářské kooperaci se zahraničím
12 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé republiky k souhlasu Konzulární smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik a Protokol, jenž je její součástí, které byly podepsány v Moskvě dne 9. června 1972
13 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou a Protokol, jenž je její součástí, které byly podepsány ve Varšavě dne 9.června 1972
14 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou a Protokol, jenž je její součástí, které byly podepsány v Praze dne 22. června 1972
15 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou o změně Úmluvy mezi Československou republikou a Bulharskou lidovou republikou o spolupráci na poli sociální politiky ze dne 25. ledna 1957, podepsaná v Sofii dne 27. března 1972
16 Návrh na zproštění podplukovníka JUDr. Vladimíra Matherna, CSc. na vlastní žádost funkce soudce z povolání vojenského obvodového soudu
17 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Úmluva o zákazu vývoje, výroby a hromadění bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o jejich zničení, podepsaná v Moskvě, Washingtonu a Londýně dne 10. dubna 1972
18 Stanovisko vlády Československé socialistické republiky k úmluvám a doporučením přijatým na 56. Mezinárodní konferenci práce v roce 1971
19 Vládní návrh zákona o státním rozpočtu československé federace na rok 1973
20 Vládní návrh zákona o zvýšení přídavků na děti a výchovného
21 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Úmluva o potlačování protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví, podepsaná v Montrealu dne 23. září 1971
22 Návrh předsednictva Ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky na volbu soudce Nejvyššího soudu ČSSR a na volbu předsedy Nejvyššího soudu ČSSR
23 Vládní návrh zákona o pěstounské péči
24 Zpráva předsedy Federálního shromáždění o opatření předsednictva Federálního shromáždění o Řádu Vítězného února
25 Zpráva předsedy Federálního shromáždění o opatření předsednictva Federálního shromáždění o propůjčení Řádu Vítězného února prezidentu republiky armádnímu generálu Ludvíku Svobodovi
26 Vládní návrh zákona o poskytování půjček se státním příspěvkem mladým manželům
27 Zpráva předsedy Federálního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Federálního shromáždění o poskytování půjček se státním příspěvkem mladým manželům
28 Vládní návrh zákona o ochranném dohledu
29 Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje trestní zákon
30 Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 150/1969 Sb., o přečinech
31 Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 150/1969 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody
32 Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje trestní řád
33 Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád
34 Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky na volbu soudců z povolání vojenských soudů
35 Vládní návrh zákona o branné výchově
36 Zpráva generálního prokurátora ČSSR a předsedy Nejvyššího soudu ČSSR o hospodářské kriminalitě a stavu ochrany majetku v socialistickém vlastnictví
37 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 68/1951 Sb., o dobrovolných organizacích a shromážděních
38 Vládní usnesení, kterým Federální shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje státní závěrečný účet federace za rok 1972
39 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou, podepsaná v Ulanbátaru dne 16. června 1973
40 Vládní návrh zákona o vodách (vodní zákon)
41 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Úmluva o právní způsobilosti, výsadách a imunitách Štábu a dalších orgánů velení Spojených ozbrojených sil členských států Varšavské smlouvy, podepsaná v Moskvě dne 24. dubna 1973
42 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromážděni Československé socialistické republiky k souhlasu Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou a Protokol, který je součástí, které byly podepsány v Praze dne 16. března 1972
43 Zpráva předsedy Federálního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Federálního shromáždění o udělování vědeckých hodností Ústavy marxismu-leninismu Ústředního výboru Komunistické strany Československa a Ústředního výboru Komunistické strany Slovenska
44 Zpráva předsedy Federálního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Federálního shromáždění o Vysoké škole Sboru národní bezpečnosti
45 Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky na volbu soudců Nejvyššího soudu československé socialistické republiky
46 Návrh na zproštění pplk. JUDr. Jaromíra Fucimana na vlastní žádost funkce Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky
47 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou socialistickou republikou, která byla podepsána v Bukurešti dne 9. prosince 1972
48 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou, která byla podepsána v Havaně dne 7. dubna 1973
49 Vládní návrh zákona o ochraně označení původu výrobků
50 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu návrh na změnu článku 61 Charty Organizace spojených národů schválený rezolucí 2847(XXVI) Valného shromáždění Organizace spojených národů
51 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o úpravě dvojího státního občanství podepsaná v Praze dne 10. října 1973
52 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva o právní ochraně vynálezů, průmyslových a užitných vzorů a ochranných známek při provádění hospodářské a vědeckotechnické spolupráce, podepsaná v Moskvě dne 12. dubna 1973
53 Vládní návrh zákona o státním rozpočtu československé federace na rok 1974
54 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou a Protokol, který je její součástí, podepsaná v Budapešti dne 17. května 1973
55 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Svazem Sovětských socialistických republik o režimu na československo-sovětských státních hranicích, spolupráci a vzájemné pomoci v hraničních otázkách, podepsaná v Praze dne 10. února 1973
56 Vládní návrh ústavního zákona o zřízení federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství a federálního ministerstva všeobecného strojírenství
57 vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev
58 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, podepsaná v Paříži dne 1. června 1973
59 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Úmluva o řešení občanskoprávních sporů vznikajících ze vztahů hospodářské a vědeckotechnické spolupráce v rozhodčím řízení, podepsaná v Moskvě dne 26. května 1972
60 Vládní návrh zákona o Sboru národní bezpečnosti
61 Vládní návrh celního zákona
62 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o postupu při šetření událostí na společných státních hranicích, podepsaná v Praze dne 21. prosince 1973
63 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu návrh na přístup Československé socialistické republiky k Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě, podepsané dne 19. května 1956 v Ženevě
64 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy americkými, podepsaná v Praze dne 9. července 1973 a dopisy vyměněné při jejím podpisu
65 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných zeměpisných označení se Švýcarskou konfederací, podepsaná v Bernu dne 16. listopadu 1973
66 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva o vzájemných vztazích mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německa, podepsaná v Praze, dne 11. prosince 1973 a dopisy k ní přináležející
67 Zpráva předsedy Federálního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Federálního shromáždění o zrušení daně motorových vozidel
68 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňového úniku v oboru daní z příjmů a z majetku, která byla podepsána v Praze, dne 4. března 1974
69 Vládní návrh ústavního zákona o změnách státních hranic s Rakouskou republikou
70 Vládní návrh usnesení, kterým Federální shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje státní závěrečný účet federace za rok 1973
71 Návrh předsednictva výboru Národní fronty Československé socialistické republiky na zproštění funkce soudce z povolání vojenského obvodového soudu v Bánské Bystrici a na volbu soudce Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky
72 Vládní návrh o zemědělské dani
73 Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 51/1964 Sb., o drahách
74 Návrh na zproštění plk. JUDr. Oldřicha Řezníčka na vlastní žádost funkce soudce z povolání vojenského obvodového soudu České Budějovice
75 Návrh předsednictva Ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky na volbu soudců z povolání vojenských soudů a na odvolání z funkce soudce z povolání vojenského obvodového soudu
76 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Protokol o změnách Statutu Rady vzájemné hospodářské pomoci a úmluvy o právní způsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájemné hospodářské pomoci, podepsaný v Sofii dne 21. června 1974
77 Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 26/1964 Sb., o vnitrozemské plavbě
78 Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují některá další ustanovení zákoníku práce
79 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky Úmluva o zabránění a trestání trestných činů proti osobám požívajícím mezinárodní ochrany včetně diplomatických zástupců, přijatá 28. zasedáním Valného shromáždění Organizace spojených národů v New Yorku dne 14. prosince 1973
80 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Úmluva o uplatňování norem Rady vzájemné hospodářské pomoci, podepsaná v Sofii dne 21. června 1974
81 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou o úpravě dvojího státního občanství, podepsaná v Praze dne 31. května 1974
82 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Dohoda o "Všeobecných podmínkách mezinárodních přeprav nákladů silniční dopravou", podepsaná v Karl-Marx-Stadtu dne 29. června 1974
83 Vládní návrh zákona o státním rozpočtu československé federace na rok 1975
84 Vládní návrh, kterým se Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky a) předkládá k souhlasu Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 122 o politice zaměstnanosti, přijatá na 48. zasedání Mezinárodní konference práce dne 9. července 1964 v Ženevě b) dává na vědomí výpověď Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 44 o opatřeních při nezaměstnanosti, přijaté na 18. zasedání Mezinárodní konference práce dne 23. června 1934 v Ženevě, jejíž výpověď Československou socialistickou republikou byla dne 7. června zapsána generálním ředitelem Mezinárodního úřadu práce (tisk 84)
85 Vládní návrh zákona o udělování státních cen Klementa Gottwalda
86 Vládní návrh zákona o udělování československé novinářské ceny
87 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Listina o změně ústavy Mezinárodní organizace práce, přijatá na 57. zasedání mezinárodní konference práce v roce 1972 v Ženevě
88 Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1962 Sb., o měrové službě
89 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o vzájemné ochraně autorských práv k dílům literárním, vědeckým a uměleckým, podepsaná v Praze dne 10. března 1975
90 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech
91 Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje čl. 64 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci
92 Vládní návrh usnesení, kterým Federální shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje státní závěrečný učet federace za rok 1974
93 Vládní návrh, kterým se předkládají Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech a Mezinárodní pakt o občanských právech a politických právech, přijaté dne 16. prosince 1966 XXI. Valným shromážděním OSN, a Československou socialistickou republikou podepsané v New Yorku dne 7. října 1968
94 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Finské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňového úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Helsinkách dne 31. ledna 1975
95 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu návrh na přístup Československé socialistické republiky k Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční přepravě cestujících a zavazadel - CVR, podepsané v Ženevě dne 1. března 1973
96 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Dohoda o právním postavení a úlevách Mezinárodního centra vědeckých a technických informací, podepsaná v Moskvě dne 26. června 1973
97 Vládní návrh, kterým se předkládají Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu změny a doplnění Všeobecných podmínek pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci (VDP RVHP 1968) podle doporučení Stálé komise RVHP pro zahraniční obchod učiněného na jejím 44. zasedání po projednání na 69. zasedání Výkonného výboru RVHP
98 Vládní návrh zákona o zemědělském družstevnictví
99 Vládní návrh zákona o užívání půdy a jiného zemědělského majetku k zajištění výroby
100 Vládní návrh zákona o sociálním zabezpečení


1 2


Přihlásit/registrovat se do ISP