Digitální knihovna | NS RČS 1929-1935, Senát

Národní shromáždění republiky Československé
1929-1935

Senát

Tisky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1413-II.), kterým se mění § 2 a 5 zákona ze dne 19. března 1920, č. 194 Sb. z. a n., o zaopatřovacích nárocích bývalých vojenských gážistů a § 3 a 16 zákona ze dne 22. prosince 1924, č. 288 Sb. z. a n., o změně některých předpisů o zaopatřovacích požitcích vojenských osob a pozůstalých po nich (tisk 1452-II.).
2 Usnesení poslanecké sněmovny o vládnom návrhu zákona (tisk 1685-II), ktorým sa doplňujú a menu niektoré ustanovenia zákonov o súdnom pokračovaní vo veciach občianskych a o pokračovaní exekučnom (tisk 2046-II.).
3 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1865-II.), o četnickém kázeňském a kárném právu, odnětí četnické hodnosti, přeložení do výslužby v řízení správním a o umísťování superarbitrovaných četnických gážistů mimo služební třídy (tisk 2189-II.).
4 Státní závěrečný účet republiky Československé za rok 1928 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku.
5 Zpráva místopředsedy Stálého výboru podle § 54 ústavní listiny o činnosti tohoto výboru v době mezi II. a III. volebním obdobím Národního shromáždění.

Příloha A. Opatření Stálého výboru Národního shromáždění republiky Československé podle § 54 ústavní listiny ze dne 11. října 1929, kterým se doplňuje zákon ze dne 28. března 1928, č. 43 Sb. z. a n., o stavebním ruchu.

Příloha B. Opatření Stálého výboru Národního shromáždění republiky Československé podle § 54 ústavní listiny ze dne 11. října 1929, kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne 28. března 1928, č. 44 Sb. z. a n., o ochraně nájemníků.

Příloha C. Opatření Stálého výboru Národního shromáždění republiky Československé podle § 54 ústavní listiny ze dne 11. října 1929, kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne 28. března 1928, č. 45 Sb. z. a n., o odkladu exekučního vyklizení místností.

Příloha D. Opatření Stálého výboru Národního shromáždění republiky Československé podle § 54 ústavní listiny ze dne li. října 1929, o státní pomoci při živelních pohromách v roce 1929.

Příloha E. Opatření Stálého výboru Národního shromáždění republiky Československé podle § 54 ústavní listiny ze dne 11. října 1929, kterým se prodlužuje platnost dovozních listů a rozšiřuje jejich použití.

Příloha F. Opatření Stálého výboru Národního shromáždění republiky Českosl

6 Návrh senátorů V. Klofáče, dr. A. Miloty, dr. Front. Veselého, Rud. Pánka a spol., aby ubyl vydán zákon o složení a pravomoci senátu a o řádu volebním do senátu.
7 Návrh senátorů V. Klofáče, dr. A. Miloty, dr. Fr. Veselého, R. Pánka a spol., aby byl vydán zákon, kterým se mění zákon ze d.ne 19. prosince 1919 o stálých seznamech voličských č. 663 Sb. z. a n.
8 Návrh senátorů Rudolfa Pánka, Karla Riedla, inž. K. Marušáka, Fr. Merty a spol., na změnu zákona ze dne 7. července 1926, ní č. 103 Sb. z. a n., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (Platový zákon).
9 Návrh senátorů Rudolfa Pánka, Karla Riedla, Ant. Šolce a spol., na změnu zákona č. 2611929 Sb. z. a n., o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách.
10 Návrh senátorů Rudolfa Pánka, Ant. Šolce a spol., ve věci vydání zákona o nemocenském pojištění soukromého úřednictva.
11 Návrh senátorů R. Pánka, Karla Riedla, Ant. Šolce, dr. Miloty a spol., ve věci vydání zákona o soukromých zaměstnancích ve vyšších službách.
12 Návrh senátorů R. Pánka, Ant. Šolce a spol. na změnu zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 295.Sb. z. a n., o poplatku ze služebních smluv.
13 Návrh senátorů Rudolfa Pánka, Ferd. Šťastného a spol. ve věci zákona o ochraně domácího trhu práce.
14 Návrh senátorů Rudolfa Pánka, dr. Miloty a spol. ve věci zákona o pracovních soudech.
15 Návrh senátorů R. Pánka, K. Riedla, dr. Miloty a spol. na zapěnu zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb. z. a n., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (Platový zákon).
16 Návrh senátorů R. Pánka, dr. Miloty, Jos. Hubky a spol. na změnu zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb. z. a n., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (Platový zákon).
17 Návrh senátorů R. Pánka, K. Riedla, dr. Miloty, Jos. Hubky a spol. na změnu zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb. z. a n., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (Platový zákon).
18 Návrh senátorů R. Pánka, K. Riedla a spol. na změnu zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb. z. a n., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (Platový zákon).
19 Návrh senátorů R. Pánka, Karla Riedla, Ant. Berkovce, Jul. Komrse a spol. na změnu zákona ze,dne 25. ledna 1914, čís. 15 ř. z., o služebním poměru státních úředníků a zřízenců (služební pragmatika).
20 Návrh senátorů R. Pánka, Karla Riedla, dr. Miloty, Ant. Berkovce a spol. ve věci výplaty mimořádných remunerací státním zaměstnancům.
21 Návrh senátorů Rudolfa Pánka, Jul. Komrse, Ant. Berkovce a spol., ve věci zákona č. 16/1920 Sb. z. a.n., jímž se upravují služební poměry trvale ustanovených zřízenců při obcích v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
22 Návrh senátorů Rudolfa Pánka, Karla Riedla, Ant. Berkovce, Jul. Komrse a spol., ve věci jednotného pensijního fondu pro zaměstnance samosprávných svazků.
23 Návrh senátorů Doudy, Lokoty, Schwambergera a soudruhů, aby byl vydán zákon o podporování nezaměstnaných z prostředků státních.
24 Naléhavá interpelace senátora E. Teschnera a soudr. na veškerou vládu stran nové úpravy právních a hmotných poměrů státních pensistů a osob jim na roveň postavených ve smyslu zvláštního požadavku po tom, aby jejich požitky byly na roveň postaveny.
25 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (zisk 9), kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (tisk 16).
26 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 10) zákona, kterým se prodlužuje platnost zákona o dani z obratu a dani přepychové (tisk 17).
27 Zpráva rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 25) o vládním návrhu zákona, kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední výkony ve věcech správních.
28 Zpráva rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 26) o vládním návrhu zákona, kterým se prodlužuje platnost zákona o dani z obratu a dani přepychové.
29 Návrh senátora E. Teschnera a soudr. stran poskytnutí vánočního daru válečným poškozencům.
30 Návrh senátora dr. W. Feierfeila a soudr. na poskytnutí vánoční remunerace všem státním zaměstnancům.
31 Interpelace sen. Tichiho a soudr. na pana ministra vnitra stran volebních přehmatů při obecní volbě v Jihlavě dne 1. prosince 1929.
32 Vládní návrh zákona, kterým se znovu prodlužuje platnost zákona ze dne 16. března 1920, čís. 165 Sb. z. a n., jímž byla vláda zmocněna zřizovati státní policejní úřady.
33 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dohoda mezi republikou Československou a Dánskem, sjednaná výměnou not ze dme 26. a 27. srpna 1929 v Kodani a rozšíření.platnosti doložky o nejvyšších výhodách, stipulované v československo-dánské prozatímní úpravě obchodních styků ze dne 18. dubna 1925, na Gronsko.
34 Naléhavá interpelace senátorů L. Wenzela, F. Köhlera a soudr. na veškerou vládu stran nutné organisace akce pro stravování potřebných dětí v zimě 1929/30.
35 Návrh sen. dr. Grosschmida a druhov na vydanie zákona o sjednotení penzií.
36 Návrh senátora dr. Grosschmida a druhov na vydanie zákona o úprave štátneho občianstva.
37 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu ve Zlíně za souhlas k trestnímu stíhání senátora Vítězslava Mikulíčka pro přestupky proti bezpečnosti cti podle § 496 tr. z. (č. 9830 předs.).
38 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu trestního v Praze za souhlas k trestnímu stíhání senátora Vítězslava Mikulíčka pro přestupek podle §§ 2,3, 19 zákona ze dne 15. listopadu 1862 č. 135 ř. z. (č. 53 předs.).
39 Zpráva I. sociálně-politického výboru, II. rozpočtového výboru o opatření Stálého výboru Národního shromáždění republiky Československé podle § 54 ústavní Listiny ze dne 11. října 1929, kterým se doplňuje zákon ze dne 28. března 1928, č. 43 Sb. z. a n., o stavebním ruchu (tisk 5 příl. A).
40 Zpráva I. sociálně-politického výboru, II. rozpočtového výboru o opatření Stálého výboru Národního shromáždění republiky Československé podle § 54 ústavní listiny ze dne 11. října 1929, kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne 28. března 1928, č. 44 Sb. z. a n., o ochraně nájemníků (tisk 5 příl. B).
41 Zpráva rozpočtového výboru o opatření Stálého výboru Národního shromáždění republiky Československé podle §u 54 ústavní listiny ze dne 7. listopadu 1929 o zatímním vedení státního hospodářství od 1. ledna do 28. února 1930 (tisk 5 příl. I.).
42 Návrh senátora Kotrby a druhů, aby obratová daň u všech předmětů této dani podléhajících byla paušalována u prvovýroby a postupně snižována až do úplného zrušení.
43 Zpráva rozpočtového výboru k opatření Stálého výboru Národního shromáždění republiky Československé podle §u 54 ústavní listiny ze dne 7. listopadu 1929 o konečné úpravě československé měny (tisk 5 příl. Ch).
44 Zpráva I. sociálně-politického výboru, II. ústavně-právního výboru o opatření Stálého výboru Národního shromáždění republiky Československé podle § 54 ústavní listiny ze dne 11. října 1929, kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne 28. března 1928, č. 45 Sb. z. a n., n odkladu exekučního vyklizení místností (tisk 5 příl. C).
45 Zpráva I. sociálně-politického výboru, II. rozpočtového výboru o opatření Stálého výboru Národního shromáždění republiky Československé podle § 54 ústavní listiny ze dne 22. října 1929 o nemocenském ošetření důchodců podle zákona ze dne 21. února 1929, č. 26 Sb. z. a n., o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách (tisk 5 příl. H).
46 Návrh senátorů Böhra, Stolberga a druhů na vydání doplňovacích opatření za účelem částečného zmírnění zemědělské tísně vůbec a několika oborů zemědělství obzvláště.
47 Návrh senátora Johanise a soudruhů ve věci nedostatečně prováděného zákona o státních starobních podporách.
48 Návrh senátorů dra Fáčka, Pastyříka, Komrse, Stodoly a druhů v příčině vybudování peněžního ústředí pro živnostenské družstevnictví v republice Československé.
49 Zpráva I. národohospodářského výboru, II. rozpočtového výboru o opatření Stálého výboru Národního shromáždění republiky Československé podle § 54 ústavní listiny ze dne 11. října 1929, kterým se prodlužuje platnost dovozních listin a rozšiřuje jejich použití (tisk 5 příl. E).
50 Zpráva I. národohospodářského výboru, II. živnostensko-obchodního výboru, III. rozpočtového výboru o opatření Stálého výboru Národního shromáždění republiky Československé podle § 54 ústavní listiny ze dne 11. října 1929, kterým se prodlužuje platnost zákona ze dne 17. března 1925, č. 58 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 13. července 1927, č. 113 Sb. z. a n., o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů (tisk č. 5 příl. F).
51 Zpráva I. národohospodářského výboru, II. rozpočtového výboru o opatření Stálého výboru Národního shromáždění republiky Československé podle § 54 ústavní listiny ze dne 11. října 1929 o státní pomoci při živelních pohromách v roce 1929 (tisk 5 příl. D).
52 Zpráva I. zahraničního výboru, II. národohospodářského výboru o opatření Stálého výboru Národního shromáždění republiky Československé podle § 54 ústavní listiny ze dne 16. října 1929, kterým byla schválena dohoda o úpravě obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Tureckou, podepsaná v Ankaře dne 19. září 1929 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 1. října 1929, č. 140 Sb. z. a n. (příl. G k tisku č. 5).
53 Návrh senátora L. Wenzela a soudruhů na zřízení poradního sboru pro stavební živnosti k potírá.ní bytové nouze a k podporování umění stavitelského a pomníkového.
54 Návrh senátorů L. Wenzela, E. Teschnera, F. Köhlera a soudruhů na zákonitou úpravu oboru působnosti a oprávnění povolání dentistického.
55 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dohoda o některých tarifikačních otázkách mezi republikou Československou a Německem, sjednaná výměnou not ze dne 22. prosince 1929, uvedená v prozatímní platnost vládaní vyhláškou ze dne 10. ledna 1930, č. 9 Sb. z. a n.
56 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatečná dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, sjednaná výměnou not ze dne 10. ledna 1930.a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 10. ledna 1930, čís. 10 Sb. z. a n.
57 Interpelace: sen. dr. Kloudy, Ant. Šolce, Riedla, Pánka a spol. panu ministrovi vnitra ve věci jazykové praxe obce děčínské.
58 Návrh senátora L. Wenzela a soudruhů lna vydání zákona, kterým se zřizuje poradní sbor pro výdělková a hospodářská družstva živnostenských výrobců.
59 Návrh senátora J. Kotrby a druhů na doplnění Vyhlášky ministra financí v dohodě s ministry průmyslu, obchodu a živností a zemědělství ze dne 14. července 1927, č. 123 Sb. z. a nař., o paušalování daně z obratu u obilí a některých luštěnin, dovážených z ciziny, dále pak u mouky, mlýnských výrobků a otrub.
60 Návrh senátora J. Kotrby a druhů na zrušení přepychové daně z jemného pečiva.
61 Návrh senátora J. Kotrby a druhů na doplnění obchodních úmluv mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 23, dubna 1925, č. 202 Sb. z. a nař. a mezi republikou Československou a královstvím Maďarským ze dne 31. května 1927, č. 120 Sb. z. a n.
62 Návrh senátora J. Kotrby a druhů na změnu zákona ze dne 19. prosince 1918, čís. 91 Sb. z. a nař., o 8 hodinné době pracovní.
63 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v pilině ze dne 4. prosince 1929 čj. T VI. 782/28/15 za souhlas k trestnímu stíhání senátora Antonína Hancko pro přečin pomluvy (čís. 161/29 předl.).
64 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu trestního v Praze ze dne 6. prosince 1929 čj. Nt IV. 31/28-2 za souhlas k stíhání senátora Josefa Hakena pro přestupek podle § 11 Zákona o tisku (čís. 189/29 předl.).
65 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 23. XII. 1929 čj. Tl 30/28 za souhlas k trestnímu stíhání senátora Aloise Kříže pro přečin proti bezpečnosti cti podle §§ 487, 491, 493 tr. zák. a zákona ze dne 30, ledna 1924, č. 124 Sb. z. a n. (č. 190/29 předl.).
66 zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Bratislavě ze dne 5. XII. 1929 č. j. TI XIII. 255/1929-10 za souhlas k trestnímu stíhání senátora Jana Janíka pro přečin pomluvy (č. 284/30 předl.).
67 Návrh senátorov dr. Zoltána Farkasa, Fr. Zimáka, Jána Pociska a súdr. na vydanie zákona, ktorým sa menia a doplňujú predpisy o štátnom občianstve na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi.
68 Návrh senátora L. Wenzela a soudruhů na vydání zákona, kterým se zakazuje prodávání kuřiva a kouření mladistvým osobám.
69 Návrh senátora L. Wenzela a soudruhů na osnovu zákona o zajištění stavebních pohledávek.
70 Návrh senátorů H. Tschapeka, H. Tichiho a soudruhů na změnu §u 2 zákona ze dne č. 303 Sb. z. a n., o zubním lékařství a zubní technice.14. dubna 1920
71 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé 1. Úmluva mezi Rakouskem, Italií, Rumunskem, královstvím Srbu, Chorvatů a Slovinců a Československem o úpravě pensí zemských, obecních a okresních, sjednaná ve Vídni dne 30. listopadu 1923 a 2. Dodatečná úmluva mezi Československou republikou a republikou Rakouskou k úmluvě pod 1. uvedené, podepsaná ve Vídni dne 3. února 1929.
72 Návrh senátorů E. Teschnera, L. Wenzela a soudruhů na ochranu osob, jež jsou zaměstnány v závodech, které dobývají, zpracovávají nebo používají radia.
73 Návrh sen. Karla Riedla, inž. Marušáka, Fr. Merty, dr. A. Miloty, Rud. Pánka, F. F. Plamínkové a spol., aby vydáno bylo prováděcí nařízení k zákonu ze dne 30. června 1921, č. 256 Sb. z. a n., o ochraně dětí v cizí péči a dětí nemanželských.
74 Návrh senátorů Slámy, Thoře, Tyčky a druhů na změnu zákona ze dne 26. prosince 1893, čís. 193 ř. z., jímž se upravují koncesované živnosti stavební.
75 Návrh senátorů V. Donáta, J. Vraného, dr. V. Šrobára, K. Sáblíka a společníků na vydání vládních opatření, která zmírnila by stávající zemědělskou krisi.
76 Návrh senátorů V. Donáta, J. Vraného, dr. V. Šrobára, K. Sáblíka, Luksche, Kahlera, Stöhra a společníků na vydání zákona o změně celního sazebníku.
77 Návrh senátorů E. Tesehnera, dr. F. Jessera a soudruhů na zrovnoprávnění odpočivných platů všech státních a veřejných zaměstnanců a učitelů a zaopatřovacích plchů jejich pozůstalých.
78 Návrh senátorů ing. J. Havlína, V. Dyka, V. Votruby, dr. Vl. Fáčka, R. Bergmana a spol. na změnu zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 338 Sb. z. a n., o dani z vodní síly.
79 Návrh senátorů J. Luksche, J. Kahlera, R. Stöhra a soudr. na vydání vládních opatření, která by měla zmírniti stávající zemědělskou krisi.
80 Návrh senátorů Luksche, Stöhra, Kahlera a soudr. stran opatření na potírání tísně v zemědělství.
81 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního.soudu v Telči za souhlas k trestnímu stíhání senátora Vítězslava Mikulíčka pro přestupek podle § 3 zákona ze dne 15. listopadu 1867, č. 135 ř. z. (čís. 9842/29 předl.).
82 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu trestního v Praze ze dne 18. prosince 1929, č. j. Nt IV 45/2812, za souhlas k stíhání senátora Josefa Hakena pro přestupek podle § 11 zák. ze dne 17. prosince 1862, čís. 6 ř. z. z roku 1863 (č. 315/30 předl.).
83 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Košicích ze dne 20. prosince 1929, č. j. Nt V. 41/29/4, za souhlas k trestnímu stíhání senátora Jána Janíka pro přečin utrhání na cti podle § 1, 3/II. čís. 1 a 2 a § 9, čís 4 a 5 zák. čl. XLI./1914 (č. 33211930 předl.).
84 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Trenčíně ze dne 2. ledna 1930, č. j Nt VI. 54/29, za souhlas k trestnímu stíhání senátora dr. Jána Kovalíka pro zločin podle § 16, č. 1 a 2 zákona č. 50/1923 Sb. z. a n. (čís. 430/1930 předl.).
85 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Uherském Hradišti ze dne 31. prosince 1929, č. j. Tk XI. 1285/29/13, za souhlas k trestnímu stíhání senátora Vítězslava Mikulíčka pro přečiny podle § 11, č. 2, § 18, č. 1 a 3, § 15, č. 2 a zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky (č. 330/1930 předs.).
86 Návrh senátorů F. Stolberga, F. Scholze a soudruhů na změnu a doplnění zákona ze dne 24. června 1926, č. 104 Sb. z. a n., o platebních a služebních poměrech učitelů obecných a měšťanských škol.
87 Interpelace:
88 Zpráva I. zahraničního výboru, II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 33), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dohoda mezi republikou československou a Dánskem, sjednaná výměnou not ze dne 26. a 27. srpna 1929 v Kodani o rozšíření platnosti doložky o nejvyšších výhodách, stipulované v československo-dánské prozatímní úpravě obchodních styků ze dne 18. dubna 1925 na Gronsko.
89 Zpráva I. zahraničního výboru, II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 55), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dohoda o některých tarifikačních otázkách mezi republikou československou a Německem, sjednaná výměnou not ze dne 22. prosince 1929, uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 10. ledna 1930, č. 9 Sb. z. a n.
90 Zpráva I. zahraničního výboru, II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 56), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatečná dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, sjednaná výměnou not ze dne 10. ledna 1930 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 10. ledna 1930, č. 10 Sb. z. a n.
91 Návrh senátora J. Kotrby a druhů na zrušení nařízení vlády republiky Československé ze dne 3. záři 1920, č. 516 Sb. z. a n., o zásobování obyvatelstva a opatření důležitých podniků státních předměty potřeby.
92 Návrh senátorů ing. K. Marušáka, Hubky, Komrse, Šťastného, Riedla a spol. na změnu zákona o úrazovém pojištění dělníků ze dne 28. prosince 1887, č. 1 ř. z. na r. 1888, ve znění částečně upraveném zákony ze dne 21. srpna 1917, č. 363 ř. z. a ze dne 10. dubna 1919, č. 207 Sb. z. a n.
93 Návrh sen F. F. Plamínkové a druhů na vydání zákona n jednoročních učebných kursech (čtvrtých třídách závěrečných) na měšťanských školách.
94 Návrh senátorů V. Dundra, F. Časného, F. Zimáka a soudruhů na změnu § 82 živin. řádu ve znění zákona ze dne 8. března 1885, č. 22 ř. z.
95 Návrh sen. F. F. Plamínkové, Karla Riedla, Komrse, Hubky, Merty a spol., aby vláda republiky Československé se usnesla na rozšíření kompetence ministerstva školství a národní osvěty ve věci sociální péče pro studentstvo a frekventanty Pedagogických fakult a o žactvo měšťanských škol a aby v příštích rozpočtech byl zařazen příslušný obnos na tuto péči.
96 Návrh senátorů dr. K. Hellera, H. Jokla a soudr. na novelisaci zákona ze dne 21. března 1929, č. 43 Sb. z. a n., o státních starobních podporách.
97 Návrh senátorov Bohuša Kianičku, J. Thoře, J. Pastyříka, E. Tyčky, J. Kotrby a druhov, aby bolo nariadené vládou, že by mestá s verejnými porážkami sriadovaly súčasne s porážkou, mäsnou tržnicou, chladiarňou, mraziarňou, črievarňou, držkárnou atd., tiež povinne kožné skladište na konzervovanie a aukčné pracovanie koží, pochádzajúcich z miestnych a okolných, zverolekársky prehliadnutých porážok.
98 Návrh senátorov Bohuša Kianičku, J. Thoře, J. Slámy, J. Pastyříka, E. Tyčky, J. Kotrby a druhov, v príčine zrušenia daňových bremien stavu mäsiarsko-udenárskeho.
99 Návrh senátorů Jos. Hubky, Frant. Merty, Jul. Komrse, F. F. Plamínkové, A. Šolce a spol., aby vydán byl zákon o živnostenských školách.
100 Interpelace:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Přihlásit/registrovat se do ISP