1 2 3

Sněm léta 1578 zahájený dne 2. srpna.

Úvod

120. V Praze dne 29. listopadu 1577. Úředníci zemští císaři v příčině vyjednávání se stavy o svolení pomoci na zaplacení dluhů komorních

121. V Praze 31. prosince 1577. Pernštejn a Španovský císaři, že o spisech diplomatických k posouzení jim zaslaných se uradí

122. 2. ledna 1578. Tajní radové císaři o návrhu úředníků zemských v příčině pomoci na zaplacení dluhů královských

123. V Praze 3. ledna 1578. Úředníci zemští císaři o obnovení starých smluv s královstvím Polským

124. Ve Vídni 4. ledna 1578. Rudolf II. komoře české o zaslání seznamu všech českých dluhů královských

125. Ve Vídni 9. ledna 1578. Rudolf II. presidentovi komory české v příčině placení věřitelům a zaslání mu dlužných berní

126. Na hradě Pražském 10. ledna 1578. Nejvyšší úředníci nařizují, aby zapovězená mince brána nebyla 229

127. Ve Vídni 12. ledna 1578. Rudolf II. Vilímovi z Rožmberka v příčině obnovení starých smluv s královstvím Polským

128. Ve Vídni 23. ledna 1578. Komora dvorská císaři v příčině přísného vymáhání zadržené berně

129. 4. února 1518. Komora dvorská císaři o dluzích císařských

130. Ve Vídni 6. února 1578. Rudolf II. úředníku dvorské komory v příčině zvyupomínání dlužných berní etc.

131. V Břetislavi 1. března 1578. Rudolf II. úředníkům zemským v příčině úrady, jak by dluhy královské zaplaceny býti mohly etc.

132. V Břetislavi 2. března 1578. Císař úředníkům zemským o vybírání berně a posudného bez svolání sněmu

133. V Břetislavi 3. března 1578. Rudolf II. Vilímovi z Rožmberka o osobách, kteréž by důvěrné podávaly zprávy z Polska

134. V Břetislavi 3. března 1578. Rudolf II. komoře české v příčině přísného vymáhání nedoplacených berní

135. Před 15. březnem 1578. Rudolf II. žádá úředníky zemské za dobré zdání, co by na příštím jenerálním sněmu v příčině zaplacení dluhů královských předsevzato býti mělo

136. V Praze 15. března 1578. Úředníci zemští císaři, aby do království Českého přijel etc.

137. V Břetislavi 2. března 1578. Rudolf II. komoře české o zvyupomínání nedoplacených berní

138. V Břetislavi 31. března 1578. Mandát Rudolfa II., kterýmž zapovídá se zamlouvati se v cizí služby válečné

139. V Břetislavi 5. dubna 1578. Rudolf II. komoře české, aby nedoplacené berně exekucí sehnány byly

140. Na Krumlově 7. dubna 1578. Rožmberk a Španovský úředníkům zemským v příčině úrady o věcech, kteréž na sněmu projednány býti mají

141. V Břetislavi 17. dubna 1578. Mandát Rudolfa II. proti sběhlé čeledi havířské z Hory Kutné

142. 23. dubna 1578. Rozvrh příjmů a vydání na obranu hranic Uherských

143. Ve Vídni 23. května 1578. Rudolf II. úředníkům zemským v příčině nezaplacených berní a odvedení posudného

144. Ve Vídni 27. května 1578. Rudolf II. komoře české, aby peníze berní sehnány a do Vídně zaslány byly

145. Ve Vídni 6. června 1578. Rudolf II. komoře české, aby zapravení dlužných berní a posudného vymáháno bylo

146. Ve Vídni 12. června 1578. Rudolf II. komoře české o zaslání větší sumy peněz na obranu hranic Uherských

147. Ve Vídni 14. června 1578. Rudolf II. úředníkům zemským, zdali by před sněmem jenerálním malý sněm držán býti nemohl

148. V Praze 26. června 1578. Popel z Lobkovic císaři, že úředníci zemští na tom se snesli, aby malý sněm království Českého rozepsán byl

149. V Linci 3. července 1578. Mandát Rudolfa II., kterýmž rozepisuje sněm království Českého ke dni 1. srpna 1578

150. V Linci 4. července 1578. Rudolf II. úředníkům zemským, že malý sněm sám osobně zahájí

151. V Linci 4. července 1578. Rudolf II. komoře české v příčině dlužných berní etc.

152. V Linci 7. července 1578. Rudolf II. úředníkům zemským, aby s komorou českou o proposici sněmovní se uradili

153. Na Chomutově 13. července 1578. Bohuslav z Lobkovic děkuje místodržícím za zprávu, že císař osobně k sněmu přijede

154. 28. července 1578. Nařízení Rudolfa II. řemeslníkům a obchodníkům v král. Českém o ceně, mzdě etc.

155. Vznešení královské na sněm dne 2. srpna 1578 zahájený

156. (1578.) Kutnohorští žádají stavy, aby r. 1576 svolená pomoc na vyzdvižení hor jim vyplacena byla

157. [1578.] Spis, jejž Rudolf II. v příčině opatření hranic Uherských stavům českým předložil

158. V Praze 8. srpna 1578. Konsistoř pod obojí stěžuje si Rudolfovi II. na nedostatek pořádného kněžstva, na schůze pikhartské etc.

159. [1578.] Stavové pod obojí žádají Rudolfa II. za obnovení konsistoře

160. 8. srpna 1578. Stavové svolují, aby Rudolf II. zámek Lichtmburk Robmhapovi ze Suché do desk vložiti mohl

161. 8. srpna 1578. Stavové přitiskli pečeť zemskou k listu pro osoby na Karlštejn vypravené

162. Usnešení sněmu dne 2. srpna 1578 zahájeného

163. Ve Vídni 18. srpna 1578. Rudolf II. komoře české v příčině zadržené berně a posudného

164. 14. září 1578. Nařízení císařská komoře české o zvyupomínání dlužných berní

165. V Praze 25. září 1578. Komora dvorská císaři v příčině svolení pomoci na zaplacení dluhů královských

166. Na hradě Pražském 13. října 1578. Rudolf II. komoře české v příčině slevení berně Mostským

167. Na hradě Pražském 8. listopadu 1578. Rudolf II. Adamovi z Hradce, aby do Prahy přijel

Sněm jenerální léta 1579, zahájený dne 9. února a sjezdové krajští.

Úvod

168. 16. listopadu 1578. Komora dvorská o proposici pro příští sněm jenerální

169. V Praze 23. listopadu 1578. Úředníci zemští císaři, že požadavky v příčině peněžitých pomocí na příštím sněmu sotva od stavů svoleny budou

170. V Praze 29. listopadu 1578. Úředníci zemští o předlohách pro příští sněm

171. Na hradě Pražském 25. listopadu 1578. Mandát Rudolfa II. o položení sněmu ke dni 9. února 1579

172. 27. listopadu 1578. Resolucí císařská o návrzích úředníků zemských v příčině předlohy pro příští sněm

173. 1. prosince 1578. Dvorští radové císaři, aby po skončených úradách také s úředníky zemskými rozmluveno bylo o pomoci na vychování dvoru ovdovělé císařovny

174. V Praze 1. prosince 1578. Dvorští radové úředníkům zemským v příčině resoluce císařské o předlohách pro příští sněm

175. V Praze 11. prosince 1578. Komora dvorská císaři o návrzích úředníků zemských v příčině jednání se stavy zemí přivtělených, o vybírání berně

176. 11. prosince 1578. Memoriale o svolání sněmů v zemích přivtělených etc.

177. 15. prosince 1578. Komora dvorská císaři o zprávě komory české v příčině vydlužení se peněz od Lobkovice a Vřesovce

178. Na hradě Pražském 23. prosince 1578. Instrukcí Rudolfem II. daná komisařům královským na sněmy v zemích přivtělených

179. Na hradě Pražském 27. prosince 1578. Rudolf II. Petrovi z Rožmberka, aby k skorigování práv městských na hrad Pražský se dostavil

180. [1579.] Usnešení stavů Dolnolužických o vypravení poselství na sněm jenerální do Prahy v příčině defensí

181. 3. ledna 1579. Komisaři k sněmu Hornolužickému vypravení oznamují císaři o záporném usnešení stavů v příčině obeslání českého jenerálního sněmu

182. Na hradě Pražském 3. ledna 1579. Rudolf II. arcibiskupovi Pražskému, aby povolené mu posudné vybírati dal

183. Na hradě Pražském 3. ledna 1579. Rudolf II. Budějovským, aby posudné odváděli

184. V Budyšíně 4. ledna 1579. Stavové Hornolužičtí komisařům císařským, na čem se byli snesli v příčině poselství na sněm jenerální do Prahy

185. Ve Vratislavi 5. ledna 1579. Stavové knížetství Slezského odpovídají na proposici jim předloženou v příčině poselství na sněm, jenerální do Prahy etc.

186. 1579. Dobré zdání o prostředcích, které by na sněmích Českém i ostatních přivtělených zemí v příčině nové berně a zaplacení dluhů královských předloženy býti měly

187. Rozvrh dluhův na jednotlivé země koruny České, kteréž aby stavové k zaplacení přijali

188. V Olomouci 10. ledna 1579. Stavové Moravští císaři, které osoby za posly na jenerální sněm do Prahy volili

189. V Olomouci 10. ledna 1579. Stavové Moravští stavům Českým o vypravení jich poselství na sněm do Prahy

190. V Praze 13. ledna 1579. Nařízení císařské úředníkům zemským v příčině úrady, zda-li by duchovenstvo v zemích koruny České nepřevzalo zaplacení dluhu 60.000 tolarů Janovi Vchynskému

191. [5. ledna 1579]. Návrh reversu, jejž stavové Slezští císaři k podpisu předložili v příčině poselství na sněm jenerální do Prahy

192. Na hradě Pražském 20. ledna 1579. Císař Rudolf přiříká reversem stavům Moravským, že vypravení poselstva na sněm jenerální do Prahy není na škodu jich svobod

193. V Budyšíně 22. ledna 1579. Stavové Hornolužičtí císaři, že vyslané své na sněm jenerální do Prahy vypravili

194. V Chomutově 23. ledna 1579. Bohuslav Lobkovic císaři o podmínkách stavů českých v příčině obeslání sněmu Českého

195. 29. ledna 1579. Válečná rada podává své dobré zdání o návrzích, které by na sněmu Českém v příčině svolení vydatnější pomoci na obranu hranic Uherských přednešeny býti měly

196. V Lubně 4. února 1579. Stavové Dolnolužičtí císaři, že na sněm Český posly vypravili

197. V Nisé 4. února 1579. Biskup Vratislavský císaři v příčině reversu dání stavům Slezským a svolání sjezdu do Vratislavi

198. V Praze 4. února 1579. Jan z Lobkovic Rožmberkovi, aby do Prahy přijel

199. V Praze 8. února 1579. Císař Rudolf II. svoluje, aby sjezd stavů Slezských odbýván byl v příčině obeslání jenerálního sněmu v Praze

200. V Praze 9. února 1579. Císařská instrukcí daná komisařům na sjezd Slezský v příčině obeslání jenerálního sněmu v Praze

201. V Praze 9. února 1579. Rudolf II. napomíná vyslance jednotlivých knížetství v Slezsku, aby na sjezdu předložený jim revers v příčině obeslání jenerálního sněmu českého bez odmluvy přijali

202. V Praze 9. února 1579. Rudolf II. žádá knížete Lehnického za vyjednávání se stavy Slezskými, aby poselství na sněm jenerální do Prahy vypravili

203. Předložení královské na sněm dne 9. února 1579 zahájený

204. V Praze 12. února 1579. Vyslanci Kutnohorští radě města Kutné hory, jaké artikule v proposici sněmovní byly přednešeny

205. (1579.) Kutnohorští žádají stavy, aby pomoc na vyzdvižení hor svolená jim zouplna vydána byla

206. Na hradě Pražském 16. února 1579. Rudolf II. potvrzuje Jaroměřským jich privileje

207. Na hradě Pražském 16. února 1579. Rudolf II. vysvědčuje, že dobrovolné svolení Stříbrských dvouměsíčního posudního nemá býti na ujmu jich svobodám

208. Ve Vratislavi 17. února 1579. Stavové Slezští odpovídají na předložení císařských komisařů v příčině obeslání jenerálního sněmu Českého

209. Ve Vratislavi 18. února 1579. Komisaři královští císaři, co byli vyjednali se Slezskými stavy v příčině vyslání poselství na jenerální sněm do Prahy

210. Na hradě Pražském 21. února 1579. Rudolf II. žádá Minkvice za odeslání zprávy, co byl se stavy Slezskými vyjednal v příčině obeslání Českého jenerálního sněmu

211. Na hradě Pražském 25. února 1579. Rudolf II. dává instrukcí poslům císařským na sněm do Brna

212. 1579. Vyslanci Slezští na sněmu jenerálním v Praze žádají císaře za nařízení hejtmanu Opolskému a Ratiborskému, aby někdo jazyka a práv jmenovaného knížetství znalý do Prahy vypraven byl

213. V březnu 1579. Zpráva císaři podaná o odpovědi, jakou byli dali stavové na proposici královskou v příčině pomoci proti Turku a veřejné hotovosti

214. Na hradě Pražském 6. března 1579. Rudolf II. Adamovi z Hradce, aby jednání sněmovnímu dokonce přítomen byl

215. Na hradě Pražském 7. března 1579. Vratislav z Pernštejna Kavkovi z Říčan, aby brzy k sněmu do Prahy se dostavil etc.

216. [1579.] Kutnohorští žádají stavy za přímluvu k císaři, aby jim privileje horní stvrzeny a navráceny byly

217. Na hradě Pražském 14. března 1579. Vratislav z Pernštejna Mikuláši Salmovi v příčině svolené pomoci na obranu hranic Uherských

218. [V Brně 1579.] Stavové Moravští poslům císařským, že poslům na sněm valný do Prahy vyslaným plnou moc o tři neděle prodloužili

219. V Praze 24. března 1579. Komora dvorská císaři v příčině vybírání posudného

220. [1579.] Vyslanci Slezští v Praze císaři v příčině defensí

221. 1579. Stížnosti vyslanci Slezskými v Praze císaři předložené

222. Ve Vídni 1. dubna 1579. Arcikníže Arnošt císaři o velké nouzi a nebezpečenství vojska na hranicích Uherských

223. Na hradě Pražském 6. dubna 1579. Revers Rudolfa II. daný stavům Moravským v příčině vypravení jich vyslanců na sněm jenerální do Prahy

224. 7. dubna 1579. Jindřich z Lobkovic prosí Rudolfa II. za nařízení relací ke dskám, aby jemu právo k požadavku 4000 tolarů nebylo staveno

225. V Praze 10. dubna 1579. Snešení vyslanců Dolnolužických, mnoho-li pomoci proti Turku odváděti se podvolili

226. V Praze 11. dubna 1579. Snešení vyslanců Hornolužických, mnoho-li pomoci proti Turku odváděti se uvolili

227. 14. dubna 1579. Stavové přijali za obyvatele království Českého Švendu z Švendy a jiné

228. 14. dubna 1579. Stavové přitiskli pečeť zemskou k listům mocným v příčině urovnání hranic zemí koruny České

229. 14. dubna 1579. Stavové svolili, aby Vchynský zástavu panství Karlšperku do desk vložiti si mohl

230. 14. dubna 1579. Stavové svolili, aby Jiří z Lobkovic zástavu panství Mělnického do desk vložiti si mohl

231. [14. dubna 1579.] Páni přijali do stavu panského Mikuláše Trčku z Lípy

232. 14. dubna 1579. Zpráva císaři podaná, jaké svolení berně na sněmu jenerálním v Praze učiněno

233. [1579.] Návrh odpovědi císařské na usnešení Českého sněmu

234. Usnešení sněmu všech zemí koruny České dne 9. února zahájeného a 14. dubna 1579 ukončeného

235. Na hradě Pražském 23. dubna 1579. Majestát Rudolfa II. v příčině připojení některých statků komorních k zemi jako náhradu za panství Rabštejnské

236. V Praze 12. května 1. a 7. července 1579. Vyznání Vratislava z Pernštejna a odhadnutí panství Landškrounského, Landšperského a Litomyšlského

237. 14. května 1579. Komora dvorská císaři v příčině zvyupomínání dlužných berní

238. V Praze 16. května 1579. Instrukcí císařským komisařům na sjezd stavů Slezských do Vratislavi

239. V Boleslavi Mladé 18. května 1579. Krajský sjezd v Boleslavi Mladé omlouvá se císaři, že pro malý počet osob na sjezdu ničeho jednati nemohl

240. 18. května 1579. Kutnohorští prosí císaře za pomoc na hory

241. Na hradě Pražském 19. května 1579. Vratislav z Pernštejna úředníku svému, aby Litomyšlským oznámil, že bratrské schůze jsou zapovědíny

242. Na hradě Pražském 19. května 1579. Vratislav z Pernštejna Zikmundovi z Šelnberka, že na sjezd krajský do Chrudimi přijeti nemůže

243. Na hradě Pražském 19. května 1579. Vratislav z Pernštejna stavům při sjezdu krajském v Chrudimi, že na sjezd přijeti nemůže

244. 19. května 1579. Usnešení sjezdu krajského v městě Hradci nad Labem

245. V Čáslavi 20. května 1579. Slavata, Kolovrat, Trčka a Libenický císaři Rudolfovi, proč sjezd v Čáslavi se neodbýval

246. V Táboře 20. května 1579. Jetřich Slatinský Vilímovi z Rožmberka o jednání stavův kraje Bechyňského v městě Táboře

247. Na hradě Pražském 23. května 1579. Rudolf II. nařizuje sjezd kraje Plzeňského

248. V Písku 23. května 1579. Vilím z Rožmberka kanclíři českému v příčině sjezdu kraje Prachenského v Písku

249. V Písku 23. května 1579. Stavové kraje Prachenského císaři, o čem byli jednali na sjezdu krajském v Písku

250. V Kouřimi 25. května 1579. Stavové na krajském sjezdu v Kouřimi císaři, že sjezd ničeho vykonati nemohl

251. V Žatci 25. května 1579. Stavové na krajském sjezdu v Žatci císaři o svém jednání

252. Na Líčkově 26. května 1579. Bohuslav Hasištejnský kanclíři českému o sjezdu krajském v Slaném

253. Na hradě Pražském 26. května 1579. Rudolf II. odesýlá arciknížeti Arnoštovi německý výtah usnešení sněmu českého v příčině pomoci na obranu hranic Uherských

254. V Slaném 27. května 1579. Stavové kraje Slánského na sjezdu v Slaném císaři, na čem se byli usnesli

255. Na hradě Pražském 27. května 1579. Rudolf II. stavům kraje Plzeňského, aby dlužné posudné odvedli

256. Na Hlušcích 30. května 1579. Purkrabí kraje Hradeckého posýlá císaři opis usnešení stavů Hradeckých při sjezdu krajském

257. V Táboře 1. června 1579. Osoby k opatření řádu drahotního v kraji Bechyňském zvolené císaři, jaký přijali rád v příčině drahoty

258. Ve Vratislavi 2. června 1579. Usnešení stavů Slezských na sjezdu ve Vratislavi

259. V Žatci 3. června 1579. Žatečtí císaři, že psaní stavům kraje Žateckého odevzdati nemohli, poněvadž o sjezdu ničeho nevědí

260. V Praze 3. června 1579. Konsistoř pod obojí stěžuje si Rudolfovi II. na útisky, které se kněžím pod obojí od některých měst královských dějí

261. Na Horách Kutných 10. června 1579. Kutnohorští žádají některé pány za přímluvu, aby jednání o nová práva horní bez nich se nedálo

262. V Praze 16. června 1579. Rudolf II. komoře české v příčině nesnází finančních při císařském dvoře

263. Na hradě Pražském 17. června 1579. Pernštejn úředníku svému Litomyšlskému v příčině sečtení lidí poddaných etc.

264. Na hradě Pražském 19. června 1579. Rudolf II. Chebským, aby vyslané do Prahy vypravili v příčině jednání o berni

265. 24. června 1579. Komora dvorská a česká císaři v příčině sehnání potřebných peněz na vychování dvoru císařského

266. Na Písku 30. června 1579. Na sjezdu krajském v Písku shromážděné osoby císaři, na čem se byl sjezd usnesl

267. V Praze 1. července 1579. Úředníci zemští císaři, jakými prostředky by odpomoženo býti mohlo peněžité jeho nesnázi

268. Na Wartmberce na začátku července 1579. Hirschberger z Kyniksteinu úředníkům zemským, proč krajský sjezd v Boleslavi nemohl býti odbýván

269. Ve Vídni 4. července 1579. Arcikníže Arnošt císaři, aby na obranu hranic Uherských svolená berně vybrána a zvyupomínána byla

270. V Praze 4. července 1579. Komora dvorská císaři v příčině zvyupomínání dlužných berní

271. V Žatci 6. července 1579. Někteří pánové oznamují císaři, že sjezd krajský v Žatci pro nepřijetí některých nic vyjednávati nemohl

272. 6. července 1579. Usnešení na sjezdu stavů kraje Litoměřického

273. V Chrudimi 13. července 1579. Sjezd krajský v Chrudimi císaři, jaké učiněno usnešení

274. Na hradě Pražském 17. července 1579. Vratislav z Pernštejna úředníku svému, aby žádných schůzek bratrských v Litomyšli netrpěl

275. [1579.] Komora dvorská císaři v příčině výplaty zbytků české berně na Uherské hranice

276. 23. července 1579. Komora dvorská císaři o penězích na najímání vojska pro obranu hranic Uherských

277. [1579.] Kapitola Pražská komoře české, že králi peněz půjčiti nemůže

278. 8. srpna 1579. Komora dvorská císaři v příčině zaplacení posádky vojenské na hranicích Uherských z berně české

279. [V srpnu 1579.] Rudolf II. dává instrukcí komisařům k urovnání rozepře u hranice mezi král. Českým a kníž. Bavorským

280. 29. srpna 1579. Úředníci zemští císaři, kdy by sněm Český držán býti měl

281. Ve Vídni 1. září 1579. Arcikníže Arnošt císaři o usnešení jenerálního sněmu Českého v příčině svolené pomoci proti Turku

282. 26. září 1579. Komora dvorská arciknížeti Arnoštovi, jakou by měl dáti císaři odpověď v příčině sněmem Českým svolené pomoci na opatření hranic Uherských

283. [1579.] Kapitola Pražská komoře české, že k potřebám válečným více než 150 kop dáti nemůže

284. [1579.] Kutnohorští prosí úředníky a soudce zemské za přímluvu k císaři, aby korrigování nových práv horních bez jich vědomosti se nedálo

285. V Praze 6. října 1579. Instrukce daná komisařům od císaře Rudolfa v příčině plavby řek Labe, Odry, Havely a Sprévy

286. [1579.] Kapitola Pražská císaři, že žádaných 800 kop pomoci k válečné potřebě proti Turku dáti nemůže

287. [1579.] Kutnohorští prosí císaře Rudolfa, aby nová práva horní jim k nahlédnutí dána byla

288. [1579.] Kutnohorští žádají pány a rytíře k srovnání práv horních na hradě Pražském shromážděné, aby v nová práva horní, prvé než stvrzena budou, nahlédnouti mohli

289. V Praze 24. října 1579. Instrukce daná komisařům císařským na sjezd stavů Slezských do Vratislavi

290. Ve Vratislavi 2. listopadu 1579. Usnešení stavů Slezských na sjezdu dne 29. října 1579

291. Na Horách Kutných 9. listopadu 1579. Kutnohorští vysýlají poslance své do Prahy k uvažování nových práv horních

292. 1579. Obnovená práva horní

293. Na hradě Pražském 18. listopadu 1579. Úředníci zemští dávají instrukci mustrheru a colmistru, jak by se při prohlídce a placení lidu válečnému na hranicích Uherských chovati měli

294. V Praze 19. listopadu 1579. Komora dvorská císaři, jaká opatření učiněna býti by měla v příčině nebezpečenství, v jakém jsou hranice Uherské

295. Na hradě Pražském 20. listopadu 1579. Rudolf II. arciknížeti Arnoštovi v příčině nouze a nebezpečenství na hranicích Uherských

296. 24. listopadu 1579. Komora dvorská císaři o nařízeních mustrheru a colmistru království Českého daných

297. 14. prosince 1579. Některé paměti Kutnohorských, které k uvažování práv horních náleží

298. (1579.) Odhadové jednotlivých stavův k prohlídce vojska l. 1579

299. Seznam příjmu berně domovní ze všech krajův v království Českém

1 2 3Přihlásit/registrovat se do ISP