1 2 3

Sněm léta 1580, který zahájen byl 11. ledna a ukončen dne 9. února.

Úvod

300. Na hradě Pražském 16. listopadu 1579. Mandát Rudolfa II., kterýmž pokládá sněm Český ke dni 11. ledna 1580

301. V Praze 10. prosince 1579. Rudolf II. místokanclíři české komory, aby za příčinou úrad o jednání sněmu Českého do Prahy přijel

302. Na hradě Pražském 11. prosince 1579. Rudolf II. žádá Vilíma z Rožmberka, aby mu o předloze sněmovní dobré zdání své oznámil

303. Na Horách Kutných 11. ledna 1580. Kutnohorští dávají vyslancům svým mocný list, aby o vydání svolené jim sněmem pomoci na vyzdvižení hor jednati mohli

304. Královské předložení na sněm dne 11. ledna 1580 zahájený

305. V Praze 14. ledna 1580. Probošt kapitoly Pražské oznamuje arcibiskupu Pražskému některé zprávy o jednání sněmovním

306. V Brodě Českém 15. ledna 1580. Vyslanci Kutnohorští žádají radu města Hor Kutných, aby svíčky, kteréž Koldínovi a Sixtovi na znamení vděčnosti za práva městská dány býti mají, za nimi do Prahy poslány byly

307. V Praze 18. ledna 1580. Vyslanci Kutnohorští radě města Hor Kuten, že v příčině horních práv u presidenta komory české slyšení měli

308. Na Horách Kutných 20. ledna 1580. Kutnohorští žádají presidenta komory české za přímluvu, aby jim k přehlídnutí nových práv horních delší lhůta povolena byla

309. 22. ledna 1580. Vyslanci Kutnohorští radě města Hor Kuten o svém v Praze vyjednávání

310. [1580.] Kutnohorští ohlašují se před stavy na sněmu shromážděnými, že nepravdivá jest zpráva, jako by vzdlužené peníze (1500 kop) jinam nežli na hory obrátili

311. [1580.] Kutnohorští prosí císaře za přímluvu k stavům Českým, aby jim na vyzdvižení hor sněmem svolené peníze konečně odvedeny byly

312. V Praze 30. ledna 1580. Vyslanci Kutnohorští oznamují radě města Hor Kuten o svém jednání v Praze

313. Na hradě Pražském 1. února 1580. Rudolf II. nařizuje, aby pojištění půjčených mu 10,000 kop gr. č. zapsáno bylo Janovi z Lobkovic na panstvích Dobříšském a Příbramském

314. 4. února 1580. Vyslanec Kutnohorský při sněmu v Praze oznamuje radě města Hory Kutné o sněmovním jednání

315. 5. února 1580. Rytířstvo na sněmu přijalo do stavu svého Jiřího ze Šudetu

316. 6. února 1580. Stavové svolují, aby císař jistotu na panství Dobříšském na půjčených mu 20.000 tolarů Janovi z Lobkovic učiniti mohl

317. 6. února 1580. Stavové svolili k trhu, kterýmž císař prodal zboží Svojanovské Schönfeldovi a Zárubovi

318. 6. února 1580. Stavové svolili, aby císař pro dobré Hor Kuten o některé grunty k panství Kolínskému náležející směnu učiniti mohl

319. 6. února 1580. Stavové svolili, aby císař doktoru Janu Kratovi 4000 zlatých a 6000 kop na statku Viserove zjistiti mohl

320. 6. února 1580. Stavové svolili, aby císař dvůr poplužní městu Trutnovu prodati mohl

321. 6. února 1580. Stavové přijali za obyvatele do království Českého Michala Krommera z Kynigshofu

322. [1580.] Vyslaný Kutnohorský žádá pány k spisování snešení sněmovního zvolené, aby i odpověď, která na žádost Horníkův za odvedení sněmem svolené summy k vyzdvižení hor 1500 kop gr. č. od nejvyššího purkrabího jim dána byla, do téhož sněmovního snešení zapsali

323. [V únoru 1580.] Císařská odpověď stavům českým na předložené mu artikule sněmovní v příčině zlé mince

324. Seznam učiněných usnešení na sněmu, jenž ukončen byl dne 9. února 1580

325. Usnešení sněmu obecního dne 11. ledna zahájeného a 9. února 1580 ukončeného

326. Na hradě Pražském 11. února 1580. Rudolf II. radám svým, aby Španovskému z Lysova prodaný statek Vožice do desk zemských zapsán byl

327. V Praze 16. února 1580. Rudolf II. propouští Jana z Lobkovic k vlastní žádosti z úřadu presidenta komory české

328. Na hradě Pražském 17. února 1580. Nařízení císařské, aby k zámku Trutnovskému někdy náležející a městu Trutnovu již postoupený dvůr poplužní do desk zemských vepsán byl

329. Na hradě Pražském 5. března 1580. Nařízení císařské, aby Jaroslavem Smiřickým ze Smiřic půjčených 10.000 kop gr. č. na vsech některých panství Brandýského a Přerovského pojištěných do desk zapsáno bylo

330. Na hradě Pražském 5. března 1580. Nařízení císařské, aby smlouva trhová, kterouž Janovi Horovi z Ocelovic některá zboží panství Krupeckému a Kyšperskému náležitá prodána, do desk zemských vepsána byla

331. Na Horách Kutných 12. března 1580. Kutnohorští prosí císaře, aby jim do mince královské povinný dluh slevil

332. Na hradě Pražském 12. března 1580. Nařízení císařské, aby bratřím z Althanu některá prodaná zboží k panství Příbramskému náležející do desk vepsána byla

333. [V březnu 1580.] Kutnohorští žádají stavy na soudu zemském, aby jim sněmem svolená pomoc na zvelebení hor doplacena byla

334. [1580.] Uvažování nuntia Placentina o prostředcích, kterými by mohlo pomoženo býti, aby jednota náboženská v král. Českém zachována býti mohla

335. Na hradě Pražském 9. dubna 1580. Císař žádá Vilíma z Rožmberka za radu, jakým způsobem, by učení Pražské zdokonaleno býti mohlo

336. [V dubnu 1580.] Vilím z Rožmberka podává císaři své dobré zdání v příčině reorganisace universí Pražské

337. V Praze 15. dubnu 1580. Konsistoř pod obojí radě Starého města Pražského, aby osadní Svatojilští z fary Zlatnické nepořádného kněze vybyli etc.

338. V Praze 17. dubna 1580. Komora dvorská císaři v příčině vydobytí neodvedeného posudného

339. Na hradě Pražském 23. dubna 1580. Nařízení císařské, aby povolení k dědičnému prodeji Českého Chvojna, vsi k panství Krupeckému náležité, Adamovi Kelblovi do desk zapsáno bylo

340. Na hradě Pražském 23. dubna 1580. Nařízení císařské, aby povolení k prodeji vsi Tochomyšle k panství Kyšperskému náležité Trmickému z Milíny do desk zapsáno bylo

341. Na hradě Pražském 23. dubna 1580. Nařízení císařské, aby povolení k prodeji některých vsí k panství Krupeckému náležejících Kelblovi z Geizinku do desk vepsáno bylo

342. Na hradě Pražském 23. dubna 1580. Nařízení císařské, aby povolení k prodeji některých vsí k panství Krupeckému náležejících Wolfovi z Štampachu do desk vepsáno bylo

343. Na hradě Pražském 23. dubna 1580. Nařízení císařské, aby povolení k prodeji vsi k panství Kyšperskému náležité obci města Krupky do desk vepsáno bylo

344. 28. dubna 1580. Kutnohorští žádají komisaře k uvažování nových práv horních, aby při starém pořádku zachováni byli

345. Na hradě Pražském 30. dubna 1580. Nařízení císařské, aby prodej hradu Svojanova Zejdlicovi z Šenfeldu a Zárubovi z Hustiřan do desk zemských vepsána byla. Vkladu tomu odpírali Poličtí

346. 2. května 1580. Seznam příjmu dědičného groše posudného v Praze a v jiných městech královských a věnných od 1576 až 1579

347. Na hradě Pražském 13. května 1580. Císař žádá poručníky dítek po Václavovi z Lobkovic, aby s dluhem ještě posečkali a rukojmí nepoháněli

348. V Praze 18. května 1580. Konsistoř pod obojí prosí císaře, aby nepořádní kněží z Modřan a Zlatník vypuzeni byli

349. 21. května 1580. Komora dvorská císaři v příčině vyjednávání s městy o půjčku 100.000 tolarů

350. V Praze 26. května 1580. Nařízení císařské komoře české, aby odeslala komoře dvorské výkaz svých příjmů a vydání za poslední tři léta

351. Na hradě Pražském 3. června 1580. Císař Kutnohorským, aby nová práva horní, jim k prohlídnutí půjčená, do komory české ihned odeslali

352. V Praze 5. června 1580. Komora dvorská císaři v příčině větší výpůjčky z berně již sebrané

353. V Praze 9. června 1580. Vyslanci Kutnohorští v Praze žádají radu města Hory Kutné za radu, jak se v příčině obnovení úřadů horních zachovati mají

354. Na hradě Pražském 9. června 1580. Mocný list úředníků a soudců zemských v příčině urovnání rozepře o meze a grunty na hranicích Českých a Moravských

355. Na hradě Pražském 9. června 1580. Úředníci a soudcové zemští dávají nařízení komisi k urovnání hraničné rozepře o některé grunty mezi Vratislavem z Pernštejna a Žalkovským z Žalkovic na hranicích Českých a Moravských

356. Na hradě Pražském 10. června 1580. Nařízení císařské, aby do desk zemských vepsána byla milost Vinšelburským v hrabství Kladském, že nemají od králů Českých odcizováni býti

357. Na hradě Pražském 11. června 1580. Úředníci a soudcové zemští nařizují Libenickému z Vrchovišť, aby statky po Jiříkovi Voděradském paní Anně z Dobřenic postoupil

358. V Praze 11. června 1580. Vyslanci Kutnohorští v Praze radě města Hory Kutné, co v příčině práv horních byli vykonali etc.

359. 14. června 1580. Komora dvorská císaři, aby s Pražany a městy královskými v příčině půjčky 100.000 tolarů vyjednávati dal etc.

360. V Praze 30. června 1580. Císař poukazuje komoře české na nedostatečnou zprávu o dlužných berních etc.

361. v Praze 2. července 1580. Komoře české uloženo, aby s vyslanci Chebskými a Loketskými vyjednávala o splacení částky peněz na účet dlužných berní

362. V Praze 4. července 1580. Císař žádá k spravování berně nařízené osoby, aby mu vydán byl nadbytek z posudního, kteréž svoleno bylo na zaplacení úroku domácím věřitelům etc.

363. V Praze 4. července 1580. Komora dvorská komoře české v příčině některých změn a přídavků v řádu komory české

364. Na hradě Pražském 8. července 1580. Nařízení císařské, aby Španovskému z Lysova ujištěno bylo dskami zemskými na zámku Krupce 4000 kop gr. č.

355. 9. července 1580. Komora dvorská komoře české v příčině zvyupomínání zadrželých berní

366. 10. července 1580. Komora dvorská komoře české v příčině komorního platu z měst, pronajetí ungeltu etc.

367. V Praze 11. července 1580. Komora česká císaři, proč složení účtů berních od r. 1570 se prodlilo

358. V Praze 11. července 1580. Úředníkům zemským vloženo zúčtování starých nedoplatků berních

359. V Praze 12. července 1580. Komora dvorská císaři v příčině berně z Chebska a Loketska

370. V Praze 19. července 1580. Rudolf II. žádá osoby k spravování berně zřízené, aby při záplatě vojsku na Uherských hranicích nejen penězi, ale také suknem se platilo

371. 2. srpna 1580. Vyslanci Kutnohorští v Praze radě města Hory Kutné, že císař od měst půjčku žádati chce

372. V Praze 2. srpna 1580. Komora dvorská žádá komoru českou za dobré zdání o některých návrzích, kteréž by pro lepší pořádek v řádu české komory zavedeny býti měly

373. 5. srpna 1580. Seznam klášterů v Čechách a Lužici, kteréž pomoc císaři jen částečně zaplatili

374. 19. srpna 1580. Seznam předmětů, kteréž úředníkům zemským k vyřízení předloženy býti mají: o zřízení nové střechy nad sálem na hradě Pražském, o nových právech horních etc.

375. Na hradě Pražském 27. srpna 1580. Nařízení proboštovi Doxanskému, opatovi Plaskému a Strahovskému z komory české, aby svolená pomoc proti Turku ve dvou nedělích odvedena byla

376. Na hradě Pražském 2. září 1580. Císař Kutnohorským, aby osoby k uvažování práv horních do Prahy odeslali

377. V Praze 3. září 1580. Resoluce císařská komoře české v příčině napomenutí domácích věřitelův k dalšímu sečkání, opravy střechy nad hradem Pražským etc.

378. V Praze 7. září 1580. Konsistoř pod obojí dovolává se ochrany při císaři proti nepořádným kněžím

379. V Praze 12. září 1580. Nařízení komoře české v příčině vybírání berně z Loketska a Chebska

380. V Praze 8. října 1580. Vyslanci Kutnohorští v Praze radě města Hory Kutné, že uvažování práv horních opět odloženo

381. (V říjnu 1580.) Dobré zdání Kutnohorských o nových právech horních

382. Na Horách Kutných 10. října 1580. Kutnohorští svým vyslaným do Prahy o projednávání nových práv horních

383. Na hradě Pražském 12. října 1580. Rudolf II. Adamovi z Hradce, aby zadrželou berni a posudné odvedl

384. V Praze 12. října 1580. Vyslanci Kutnohorští v Praze písaři radnímu na Horách Kutných o uvažovaní nových práv horních

385. V Praze 14. října 1580. Vyslanci Kutnohorští v Praze radě města Hory Kutné, že uvažování prav horních odloženo jest

386. Na hradě Pražském 16. října 1580. Nařízení císařské, aby povolení k prodeji některých vsí od panství Krupeckého městu Ústí nad Labem do desk vepsáno bylo

387. Na hradě Pražském 17. října 1580. Mandát Rudolfa II. v příčině perkrechtu

388. Na hradě Pražském 18. října 1580. Nařízení císařské, aby svolení k prodeji některých vsí zápisných v kraji Čáslavském Nepoliskému z Zachrašťan do desk vepsáno bylo

389. Na hradě Pražském 18. října 1580. Nařízení císařské, aby svolení k prodeji městečka Dolních Kralovic Všeslavovi Strojetickému do desk vepsáno bylo

390. Na hradě Pražském 18. října 1580. Nařízení císařské, aby svolení k prodeji některých vsí zápisných v kraji Čáslavském Janovi z Říčan do desk vepsáno bylo

391. Na hradě Pražském 18. října 1580. Nařízení císařské, aby svolení k prodeji mlejna k panství Krupeckému náležejícího Janovi z Lobkovic do desk vepsáno bylo

392. Na hradě Pražském 18. října 1580. Nařízení císařské, aby svolení k prodeji některých vsí v kraji Čáslavském Robmhapovi ze Suché do desk zapsáno bylo

393. Na hradě Pražském 22. října 1580. Rudolf II. Kutnohorským, aby v příčině uvažování práv horních vyslané své do Prahy odeslali

394. Na hradě Pražském 27. října 1580. Úředníci zemští ustanovili dvě osoby k opatrování statku po Jiříkovi Voděradském zůstalého

395. V Praze 28. října 1580. Rudolf II. žádá osoby k spravování berně zvolené, aby mu posudné vydaly etc.

396. V říjnu 1580. Komora dvorská císaři v příčině výkazu odvedené pomoci proti Turku

397. Na hradě Pražském 12. listopadu 1580. Rudolf II. soudu komornímu, aby proti dlužníkům posudného exekucí zakročeno bylo

398. Na hradě Pražském 14. listopadu 1580. Nařízení císařské, aby svolení k prodeji některých vsí v kraji Čáslavském Janovi z Předboře do desk vepsáno bylo

399. Na hradě Pražském 15. listopadu 1580. Nařízení císařské, aby svolení k prodeji zámku pustého Kyšperku bratřím Kekulům ze Stradonic do desk vepsáno bylo

400. Na hradě Pražském 21. listopadu 1580. Nařízení císařské, aby povolení k prodeji vsi zápisné Pučery Zdislavovi Myškovi ze Žlunic do desk vepsáno bylo

401. 21. listopadu 1580. Opisovači práv horních žádají Kutnohorské, aby jim za práci zaplaceno bylo

402. 21. listopadu 1580. Komora dvorská císaři v příčině vydobytí berně z Chebska a Loketska

403. V Praze 29. listopadu 1580. Nařízení císařské komoře české v příčině vyjednávání s městy Pražskými o půjčku

404. Na hradě Pražském 6. prosince 1580. Nařízení císařské, aby prodané dvě vesnice zápisné v kraji Čáslavském Plesovi Heřmanskému ze Sloupna do desk zapsány byly

405. Na hradě Pražském 7. prosince 1580. Nařízení císařské, aby majestát městu Krupce daný na směnu o některé grunty do desk vepsán byl

406. 9. prosince 1580. Některé paměti, kteréž vyslanci Kutnohorští při jednání o nová práva horní přednésti mají

407. V Praze 14. prosince 1580. Císař komoře české, aby komisařům do Chebska a Loketska v příčině berně vyslaným instrukce dána byla

408. V Praze 14. prosince 1580. Nařízení císařské, aby úředníci zemští podali zprávu o sporu, kterýž vznikl při placení lidu válečného na Uherských hranicích mezi komisařem císařským a Českým výplatčím

409. Na hradě Pražském 17. prosince 1580. Nařízení císařské, aby městu Litoměřicím prodané městečko Chabeřovice do desk vepsáno bylo

1 2 3Přihlásit/registrovat se do ISP