Digitální knihovna | SNR 1981-1986

Slovenská národná rada
1981-1986

Tisky

1 2

1 Návrh na voľbu komisie na zisťovanie výsledkov hlasovania
2 Návrh na voľbu predseda a členov Mandátového a imunitného výboru Slovenskej národnej rady
3 Návrh na určenie počtu členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady, počtu podpredsedov Slovenskej národnej rady a na zriadenie výborov Slovenskej národnej rady
4 Návrh na voľbu predsedov a ďalších členov výborov Slovenskej národnej rady
6 Správa predsedu SNR o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od 28. mája do 18. júna 1981
7 Správa predsedu SNR o činností Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od 18. júna do 2. júla 1981
8 Vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady z 1981 o vnútornom obchode
9 Vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky
10 Návrh Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky na odvolanie sudcov z povolania súdov Slovenskej socialistickej republiky
11 Návrh Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky na voľbu sudcov z povolania súdov Slovenskej socialistickej republiky
12 Návrh Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky na voľbu predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej socialistickej republiky
13 Správa predsedu SNR o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od 3. júla do 17. decembra 1981
14 Návrh Ústavnoprávneho výboru Slovenskej národnej rady na uvoľnenie niektorých sudcov z povolania zo sudcovskej funkcie
15 Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1982
16 Správa predsedu SNR o realizácii podnetov poslancov SNR prednesených na 2. schôdzke Slovenskej národnej rady 2. júla 1981
17 Vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť miestnych národných výborov v strediskových obciach
18 Návrh zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 29. januára 1982 ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
19 Správa vlády Slovenskej socialistickej republiky o plnení úloh stavebníctva
20 Návrh štátneho záverečného účtu Slovenskej socialistickej republiky za rok 1981
21 Správa predsedu SNR o realizácii podnetov poslancov SNR prednesených na 3. schôdzke Slovenskej národnej rady 17. a 18 decembra 1981
22 Správa predsedu SNR o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od 18. decembra 1981 do 26. apríla 1982
23 Správa vlády Slovenskej socialistickej republiky o zámeroch skvalitňovania životného prostredia miest a obcí vo volebných programoch Národného frontu v rokoch 1981—1985 a vyhodnotenie štruktúry investičnej časti akcie "Z"
24 Návrh Ústavnoprávneho výboru Slovenskej národne) rady na uvoľnenie niektorých sudcov z povolania zo sudcovskej funkcie
25 Návrh Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky na voľbu sudcov z povolania súdov Slovenskej socialistickej republiky
26 Správa predsedu SNR o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od 27. apríla do 24. júna 1982
27 Správa vlády SSR o uplatňovaní zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti a zdravie ľudu
28 Správa generálneho prokurátora SSR o stave socialistickej zákonnosti s osobitným zameraním na upevňovanie štátnej disciplíny v národnom hospodárstve
29 Správa Najvyššieho súdu Slovenskej socialistickej republiky o stave socialistickej zákonnosti v Slovenskej socialistickej republike so zameraním na upevňovanie pracovnej disciplíny
30 Vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady z 1982, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť mestských národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy
31 Vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady o pôsobností orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
32 Návrh Mandátového a imunitného výboru SNR na overenie platnosti voľby novozvolených poslancov Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 35 — Zbehy a volebnom obvode č. 125 — Sobrance
33 Návrh poslancov SNR Viliama Šalgoviča, Kamila Brodzianskeho, Eleny Ďuricovej, Daniela Futeja, Fedora Gullu, Ernesta Križana, Emila Kucharovica, Juraja Moravca, Jána Soloviča a Petronely Višňovcovej na doplňovaciu voľbu členov výborov SNR
34 Správa predsedu Slovenskej národnej rady o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od 25. júna do 18. novembra 1982
35 Správa o realizácii podnetov poslancov SNR prednesených na 4. schôdzke Slovenskej národnej rady
36 Návrh Ústavnoprávneho výboru Slovenskej národnej rady na uvoľnenie niektorých sudcov z povolania zo sudcovskej funkcie
38 Vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o rozpočtovom určení výnosu a správe odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie
39 Vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady z ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 179/1969 Zb. o Štátnom fonde na zúrodnenie pôdy
40 Vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1983
41 Návrh Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky na voľbu sudcov z povolania súdov Slovenskej socialistickej republiky
42 Správa predsedu SNR o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od 19. novembra do 16. decembra 1982
43 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 135/1973 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien
44 Vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady z ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/1957 Zb. o chmeliarskych výrobných oblastiach, chmeliarskych polohách, povinnom známkovaní chmeľu a o evidencii chmeľníc v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 77/1962 Zb.
45 Návrh štátneho záverečného účtu Slovenskej socialistickej republiky za rok 1982
46 Správa predsedu Slovenskej národnej rady o činnosti Predsedníctva SNR za obdobie od 17. decembra 1982 do 14. apríla 1983
48 Správa vlády SSR o plnení dlhodobej koncepcie vývoja, ochrany, zúrodňovania a využitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu v Slovenskej socialistickej republike
49 Návrh Mandátového a imunitného výboru SNR na overenie platnosti voľby novozvoleného poslanca Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode číslo. 14 - Malacky
50 Návrh poslancov SNR Daniela Futeja, Bratislava Bíroša, Juraja Moravca, Viktora Antala, Evy Zámečníkovej na doplňovaciu voľbu členov výborov SNR
51 Návrh Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky na odvolanie Petra Čakovského z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Poprade
52 Návrh Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky na voľbu sudcov z povolania súdov Slovenskej socialistickej republiky
53 Návrh Ústavnoprávneho výboru Slovenskej národnej rady na uvolnenie niektorých sudcov z povolania 20 sudcovskej funkcie
54 Správa predsedu Slovenskej národnej rady o činnosti Predsedníctva SNR za obdobie od 14. apríla do 29. júna 1983 s osobitným zreteľom na realizáciu podnetov poslancov prednesených na 8. schôdzke Slovenskej národnej rady
55 Vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
56 Správa o starostlivostí o zásobovanie vodou, ochranu a využitie vodných zdrojov
57 Návrh Mandátového a imunitného výboru SNR na overenie platnosti voľby novozvoleného poslanca SNR vo volebnom obvode číslo 15 - Pezinok
58 Návrh poslancov SNR Anny Kretovej, Daniela Futeja, Bohumila Chudého, Juraja Moravca, Jozefa Poláka a Oľgy Vršanskej na doplňovaciu voľbu člena výboru SNR
59 Správa o plnení úloh vedecko-technického rozvoja a uplatňovaníjeho výsledkov v praxi
60 Vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o pôsobnosti národných výborov pri vykonávaní niektorých ustanovení Občianskeho zákonníka a notárskeho poriadku
61 Vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 207/1968 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky
62 Správa predsedu Slovenskej národnej rady o činnosti Predsedníctva SNR za obdobie od 30. júna do 31. októbra 1983 s osobitným zreteľom na realizáciu podnetov poslancov prednesených na 9. schôdzke Slovenskej národnej rady
63 Správa vlády SSR o plnení úloh vyplývajúcich zo 6. zasadania ÚV KSČ a zasadania ÚV KSS z apríla 1982 k úlohám národných výborov po XVI. zjazde KSČ
64 Návrh Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky na odvolanie Otta Malíka z funkcie sudcu z povolania Krajského súdu v Bratislave
65 Návrh Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky na voľbu sudcov z povolania súdov Slovenskej socialistickej republiky
66 Vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností
67 Návrh Ústavnoprávneho výboru Slovenskej národnej rady na uvolnenie niektorých sudcov z povolania zo sudcovskej funkcie
68 Návrh poslancov SNR Jozefa Poláka, Jaroslava Filu, Fedora Gullu, Oľgy Mattovej, Juraja Moravca, Oľgy Pšúrikovej, Jána Soloviča a Anny Šimekovej na doplňovaciu voľbu členov výborov Slovenskej národnej rady
69 Vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1984
70 Správa predsedu Slovenskej národnej rady o činnosti Predsedníctva SNR za obdobie od 1. novembra do 14. decembra 1983
71 Vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe v školstve a zákon Slovenskej národnej rady o školských zariadeniach
73 Správa vlády SSR o plnení dokumentu. Ďalší rozvoj Československej výchovno-vzdelávacej sústavy s osobitným zreteľom na prípravu kvalifikovaného robotníckeho dorastu a vysokoškolsky vzdelaných odborníkov
74 Návrh štátneho záverečného účtu Slovenskej socialistickej republiky za rok 1983
76 Správa Najvyššieho súdu Slovenskej socialistickej republiky o stave socialistickej zákonnosti v Slovenskej socialistickej republike v oblasti občianskoiprávnych vzťahov
77 Správa predsedu Slovenskej národnej rady o činnosti Predsedníctva SNR za obdobie od 16. decembra 1983 do 2. apríla 1984 s osobitným zreteľom na realizáciu podnetov poslancov prednesených na 10. a 11. schôdzke
78 Návrh Predsedníctva Ústredného výboru národného frontu Slovenskej socialistickej republiky na voľbu sudcov z povolania súdov Slovenskej socialistickej republiky
79 Návrh Ústavnoprávneho výboru Slovenskej národnej rady na uvoľnenie niektorých sudcov z povolania zo sudcovskej funkcie
80 Návrh poslancov SNR Viktora Antala, Branislava Bíroša, Jána Gregora, Emila Kucharoviča a Viery Lehotskej na doplňovaciu voľbu člena výboru SNR
81 Správa o plnení úloh starostlivosti o pracujúcich najmä na úseku zlepšovania pracovného prostredia, ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti práce a závodného stravovania
82 Správa predsedu Slovenskej národnej rady o činnosti Predsedníctva SNR za obdobie od 2. apríla 1984 do 25. júna 1984
85 Správa o plnení štátneho cieľového programu 02 - Racionalizacia spotreby palív a energie za rok 1983 a jeho zabezpečenie na ďalšie roky siedmej päťročnice
86 Návrh Mandátového a imunitného výboru SNR na overenie platnosti voľby novozvoleného poslanca SNR vo volebnom obvode číslo 34 - Vráble
87 Návrh poslancov SNR Anny Kretovej, Daniela Futeja, Jozefa Gálu, Fedora Gullu, Dalibora Laboreckého a Rozálie Tóthovej na doplňovaciu voľbu za členov výborov SNR
88 Správa predsedu Slovenskej národnej rady o činnosti Predsedníctva SNR za obdobie od 26. júna do 25. októbra 1984 s osobitným zreteľom na realizáciu podnetov poslancov prednesených na 12. a 13. schôdzke Slovenskej národnej rady
89 Správa vlády SSR o uplatňovaní zákona SNR č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode
90 Vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady z o notárskych poplatkoch
91 Vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch
92 Návrh Ústavnoprávneho výboru Slovenskej národnej rady na uvolnenie niektorých sudcov z povolania zo sudcovskej funkcie
93 Návrh Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu SSR na voľbu sudcov z povolania súdov Slovenskej socialistickej republiky
94 Správa predsedu Slovenskej národnej rady o činnosti Predsedníctva SNR za obdobie od 26. októbra do 13. decembra 1984
95 Vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1985
96 Návrh Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu SSR na voľbu poslanca SNR Ing. Alojza Čmelu za člena Predsedníctva Slovenskej národnej rady
97 Vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 133/1975 Zb. o advokácii
98 Správa vlády SSR o zabezpečení ďalšieho rozvoja poľnohospodárstva a výroby potravín z hľadiska uznesení 11. zasadania ÚV KSČ a nadväzujúceho zasadania ÚV KSS
99 Návrh štátneho záverečného účtu Slovenskej socialistickej republiky za rok 1984
100 Správa predsedu Slovenskej národnej rady o činnosti Predsedníctva SNR za obdobie od 14. decembra 1984 do 19, apríla 1985
101 Návrh Ústavnoprávneho výboru Slovenskej národnej rady na uvoľnenie sudcov z povolania zo sudcovskej funkcie
102 Návrh na odvolanie Pavla Škodu z funkcie sudcu z povolania Obvodného súdu Bratislava IV
103 Návrh na voľbu sudcov z povolania súdov Slovenskej socialistickej republiky
104 Zhodnocovanie druhotných surovín v rezorte Ministerstva priemyslu SSR
105 Správa predsedu Slovenskej národnej rady o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od 19. apríla do 20. júna 1985
107 Vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady z o rozpočtovom určení výnosu dane zo mzdy odvádzanej niektorými socialistickými organizáciami a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 115/1970 Zb. o finančných správach
108 Vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady z ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 134/1974 Zb. o rozpočtovom určení výnosu a správe poľnohospodárskej dane a o niektorých zmenách zákona č. 143/1961 Zb. o domovej dani


1 2


Přihlásit/registrovat se do ISP